THỊ ỦY
Điện thoại:0233.3862614
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thanh Tâm
Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vân Lê Thanh Tâm
2 Nguyễn Thị Mai Anh
Điện thoại:0942042559
02333861217
Phó Bí thư Thị ủy Nguyễn Thị Mai Anh
3 Văn Ngọc Lãm
Bí thư Thị ủy Văn Ngọc Lãm
Thường trực thị ủy
4 Nguyễn Quang Lâm
Phó Bí thư TT Thị ủy Nguyễn Quang Lâm
Ban tổ chức thị ủy
5 Võ Hải Linh
Điện thoại:0905861758
UVTV- Trưởng BTC Võ Hải Linh
HĐND THỊ XÃ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Đức Phong
Điện thoại:0949272368
Email: nguyenducphong@quangtri.gov.vn
Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Đức Phong
2 Võ Hải Linh
Trưởng Ban Pháp chế Võ Hải Linh
3 Đoàn Minh Hải
Điện thoại:0917254559
Email: doanminhhai@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng ban Pháp chế Đoàn Minh Hải
UBND THỊ XÃ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Mai Anh
Điện thoại:0942042559
02333862177
Email: nguyenthimaianh@quangtri.gov.vn
Chủ tịch Nguyễn Thị Mai Anh
2 Lê Phương Bắc
Điện thoại:0913499225
02333861230
Email: lephuongbac@quangtri.gov.vn
Phó Chủ tịch Lê Phương Bắc
3 Nguyễn Hồng Sơn
Phó chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn
Văn phòng HĐND-UBND
4 Nguyễn Xuân Tăng
Điện thoại:0918996777
02333862868
Email: nguyenxuantang@quangtri.gov.vn
Chánh văn phòng Nguyễn Xuân Tăng
5 Lê Thị Phương Thúy
Điện thoại:0914050357
Email: lethiphuongthuy@quangtri.gov.vn
Chuyên viên Lê Thị Phương Thúy
6 Nguyễn Thị Linh Tâm
Điện thoại:0943090123
02333861280
Email: nguyenthilinhtam@quangtri.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Linh Tâm
7 Nguyễn Thị Phương Thanh
Điện thoại:0914895967
Email: nguyenthiphuongthanh@quangtri.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Phương Thanh
8 Văn Thị Hải Yến
Điện thoại:0946101567
Email: vanthihaiyen@quangtri.gov.vn
Chuyên viên Văn Thị Hải Yến
9 Trần Thị Loan
Điện thoại:0917076246
Email: tranthiloan@quangtri.gov.vn
Chuyên viên Trần Thị Loan
10 Nguyễn Thị Thùy

Email: nguyenthithuy2@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
Đại học
Nguyễn Thị Thùy
11 Phạm Thúy Lan
Điện thoại:0934902000
Chuyên viên
Thạc sỹ
Phạm Thúy Lan
12 Lê Văn Tâm
Phó Chánh Văn phòng Lê Văn Tâm
13 Nguyễn Thị Dụy
Kế toán Nguyễn Thị Dụy
Phòng Văn hóa - Thông tin
14 Lê Ngọc Vũ
Điện thoại:0914246699
02333861069
Email: lengocvu@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng Lê Ngọc Vũ
15 Lê Văn Khánh
Điện thoại:0947400519
Email: levankhanh@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng Phòng Văn hóa thông tin Lê Văn Khánh
16 Nguyễn Hoàng Thạch
Chuyên viên Nguyễn Hoàng Thạch
17 Lê Thị Vân
Chuyên viên Lê Thị Vân
Phòng Nội vụ
18 Nguyễn Hoàng
Điện thoại:0913144027
Phó trưởng phòng phụ trách Nguyễn Hoàng
19 Nguyễn Thị Bích
Điện thoại:
0918347612
Email: Nguyenthibich3@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
Đại học
Nguyễn Thị Bích
20 Nguyễn Thị Phương
Chuyên viên
Đại học
Nguyễn Thị Phương
21 Đoàn Thị Diệu Ánh

Email: doanthidieuanh@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
Đại học
Đoàn Thị Diệu Ánh
22 Lê Thị Diễm Ngọc

Email: lethidiemngocj@quangtri.gov.vn
Viên chức
Đại học
Lê Thị Diễm Ngọc
23 Lê Quang Thuận
Chuyên viên Lê Quang Thuận
Phòng Lao động - TBXH
24 Hồ Minh Đạo
Điện thoại:0914205203
0233.3727787
Email: hominhdao@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng Hồ Minh Đạo
25 Thái Thị Diệu Quỳnh
Điện thoại:085.2630.219
Email: thaithidieuquynh@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng Thái Thị Diệu Quỳnh
26 Thái Thị Thanh Nhàn
Chuyên viên Thái Thị Thanh Nhàn
27 Văn Thị Ngọc Hạnh
Chuyên viên Văn Thị Ngọc Hạnh
28 Trịnh Đình Quang
Chuyên viên Trịnh Đình Quang
29 Trần Thị Tuyết
Chuyên viên Trần Thị Tuyết
Phòng Quản lý Đô thị
30 Lê Thanh Bình
Quyền Trưởng phòng Lê Thanh Bình
31 Lê Đình Tấn
Phó Trưởng phòng Lê Đình Tấn
32 Phạm Minh
Chuyên viên Phạm Minh
33 Nguyễn Đạo Ái
Phó Trưởng phòng Nguyễn Đạo Ái
34 Lý Quang Hào
Chuyên viên Lý Quang Hào
35 Trần Khánh Huyền
Chuyên viên Trần Khánh Huyền
Phòng Tài chính - Kế hoạch
36 Nguyễn Thị Trác Diễm
Điện thoại:0903234223
02333601627
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Trác Diễm
37 Hoàng Nhật Linh
Điện thoại:0946201777
Email: hoangnhatlinh@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
Đại học
Hoàng Nhật Linh
38 Nguyễn Văn Hoàng
Trưởng phòng Nguyễn Văn Hoàng
39 Nguyễn Minh Duyết
Chuyên viên Nguyễn Minh Duyết
40 Lê Văn Vỹ
Chuyên viên Lê Văn Vỹ
Phòng Tư pháp
41 Hoàng Thị Nhi
Trưởng phòng Hoàng Thị Nhi
42 Vũ Nguyễn Quỳnh Chi
Phó Trưởng phòng Vũ Nguyễn Quỳnh Chi
43 Bùi Ngọc Hoàng
Chuyên viên Bùi Ngọc Hoàng
44 Nguyễn Hoàng Sơn Trang
Chuyên viên Nguyễn Hoàng Sơn Trang
Phòng Tài nguyên & Môi trường
45 Lê Phước Chưởng
Trưởng phòng Lê Phước Chưởng
46 Hoàng Ánh Sáng
Điện thoại:0911308333
Phó Trưởng phòng Hoàng Ánh Sáng
47 Nguyễn Châu Thành
Chuyên viên Nguyễn Châu Thành
48 Trần Anh Ngọc Dũng
Chuyên viên Trần Anh Ngọc Dũng
Phòng Thanh tra
49 Lê Quang Trí
Quyền Chánh Thanh Tra Lê Quang Trí
50 Trần Xuân Hưởng
Phó Chánh Thanh Tra Trần Xuân Hưởng
51 Phan Thị Thùy Trang
Thanh tra viên Phan Thị Thùy Trang
52 Phạm Như Tuấn
Kế toán Phạm Như Tuấn
Phòng Kinh tế
53 Lê Minh Châu
Điện thoại:0974128153
02333861227
Trưởng phòng
Đại học
Lê Minh Châu
54 Nguyễn Xuân Hiền
Điện thoại:
0949211242
Email: nguyenxuanhien@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
Đại học
Nguyễn Xuân Hiền
55 Nguyễn Thị Tuyết Minh
Điện thoại:0848258357
Email: nguyenthituyetminh@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
Đại học
Nguyễn Thị Tuyết Minh
56 Trần Hữu Nguyên
Điện thoại:0914954357
Email: tranhuunguyen@quangtri.gov.vn
Phó trưởng phòng
Đại học
Trần Hữu Nguyên
57 Trần Chí Hưng

Email: tranchihung@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
Đại học
Trần Chí Hưng
Phòng Y tế
58 Nguyễn Lương Thịnh
Điện thoại:0983309345
Trưởng phòng Nguyễn Lương Thịnh
59 Lê Thành Nhân
công chức Lê Thành Nhân
Phòng Giáo dục và Đào tạo
60 Nguyễn Lam Giang
Điện thoại:0979192888
Trưởng phòng Nguyễn Lam Giang
61 Cao Nguyên Vũ
Điện thoại:0913446122
Phó Trưởng phòng Cao Nguyên Vũ
62 Hồ Sỹ Quốc
Chuyên viên Hồ Sỹ Quốc
63 Đỗ Thị Liên
Chuyên viên Đỗ Thị Liên
64 Phan Thị Loan
Chuyên viên Phan Thị Loan
65 Nguyễn Thắng
Kế toán Nguyễn Thắng
Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ
66 Lê Hữu Thắng
Điện thoại:0983073098
Phó Giám đốc Lê Hữu Thắng
67 Dương Đình Hiếu
Giám đốc Dương Đình Hiếu
68 Hoàng Ngọc Lân
Phó Giám đốc Hoàng Ngọc Lân
69 Trần Việt Hưng
Kỹ thuật Trần Việt Hưng
70 Nguyễn Manh Trung
Kỹ thuật Nguyễn Manh Trung
71 Nguyễn Hữu Hoài
Kỹ thuật Nguyễn Hữu Hoài
72 Lê Bích Ngọc
Chuyên viên Lê Bích Ngọc
73 Võ Thị Mai
Kế toán Võ Thị Mai
74 Trần Hoài Văn
Kỹ thuật Trần Hoài Văn
Trung tâm VHTT-TDTT
75 Trần Trúc Liêm
Giám đốc Trần Trúc Liêm
76 Trương Thế Hưng
Phó Giám đốc Trương Thế Hưng
77 Nguyễn Quang Trị
Phó Giám đốc Nguyễn Quang Trị
78 Văn Thị Ngọc Lan
Phó Giám đốc Văn Thị Ngọc Lan
79 Nguyễn Duy Hùng
Viên chức Nguyễn Duy Hùng
80 Lê Công Tuấn
Kế toán Lê Công Tuấn
81 Dương Thị Thu
Viên chức Dương Thị Thu
82 Trương Thị Thúy Kiều
Viên chức Trương Thị Thúy Kiều
83 Lê Thị Quế
Thư viện viên Lê Thị Quế
84 Phan Văn Quý
Kỹ thuật Phan Văn Quý
85 Trần Thị Lệ Truyền
Phóng viên Trần Thị Lệ Truyền
86 Mai Bình Nguyên
Kỹ thuật Mai Bình Nguyên
87 Đoàn Thị Khánh Huyền
Phóng viên Đoàn Thị Khánh Huyền
Trung tâm GDNN-GDTX
88 Nguyễn Cường
Giám đốc Nguyễn Cường
89 Lê Vĩnh Hà
Phó Giám đốc Lê Vĩnh Hà
90 Văn Công Hoàng
Giáo viên Văn Công Hoàng
91 Nguyễn Ngọc Sơn
Giáo viên Nguyễn Ngọc Sơn
92 Nguyễn Kim Bi
Giáo viên Nguyễn Kim Bi
93 Lê Văn Tựu
Giáo viên Lê Văn Tựu
94 Đào Văn Câu
Giáo viên Đào Văn Câu
95 Nguyễn Hữu Thú
Giáo viên Nguyễn Hữu Thú
96 Nguyễn Quang Yễn
Giáo viên Nguyễn Quang Yễn
97 Hoàng Thị Diệu Thanh
Giáo viên Hoàng Thị Diệu Thanh
98 Võ Lê Anh Chương
Giáo viên Võ Lê Anh Chương
99 Lê Thị Thảo Hiền
Giáo viên Lê Thị Thảo Hiền
100 Lê Quang Trung
Giáo viên Lê Quang Trung
101 Lê Quang Khanh
Giáo viên Lê Quang Khanh
102 Lê Thanh Nhàn
Giáo viên Lê Thanh Nhàn
103 Đặng Thị Lập
Giáo viên Đặng Thị Lập
104 Nguyễn Thị Mai
Giáo viên Nguyễn Thị Mai
105 Hoàng THị Mỹ Lệ
Giáo viên Hoàng THị Mỹ Lệ
106 Lê Thị Kim Nhạn
Giáo viên Lê Thị Kim Nhạn
107 Trần Hồng Nam
Giáo viên Trần Hồng Nam
108 Lê Thị Hoa Huệ
Giáo viên Lê Thị Hoa Huệ
109 Nguyễn Thị Phượng
Kế toán Nguyễn Thị Phượng
110 Đỗ Văn Khoa
Kế toán Đỗ Văn Khoa
111 Lê Thị Thu Thủy
Thư viện Lê Thị Thu Thủy
112 Lê Thị Thu Thanh
Văn phòng Lê Thị Thu Thanh
113 Văn Thị Tân
Văn phòng Văn Thị Tân
114 Võ Thị Thu Hằng
Giáo viên Võ Thị Thu Hằng
115 Nguyễn Thanh Tùng
Giáo viên Nguyễn Thanh Tùng
Trung tâm phát triển CCN-KC-DVCI
116 Nguyễn Hữu
Giám đốc Nguyễn Hữu
117 Bùi Hữu Hiếu
Phó Giám đốc Bùi Hữu Hiếu
118 Hồ Thị Lài
Chuyên viên Hồ Thị Lài
119 Võ Tuấn Anh
Chuyên viên Võ Tuấn Anh
120 Lê Chí Thành
Chuyên viên Lê Chí Thành
121 Lê Thị Thu Thảo
Kế toán Lê Thị Thu Thảo
PHƯỜNG XÃ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Phường 2
1 Nguyễn Đức Quang
Điện thoại:0901159333
Bí thư Đảng ủy Nguyễn Đức Quang
2 Nguyễn Đức Quang
Điện thoại:0901159333
Email: nguyenducquang@quangtri.gov.vn
Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Quang
3 Nguyễn Xuân Đông
Điện thoại:0914570252
Email: nguyenxuandong@quangtri.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Xuân Đông
Phường An Đôn
4 Lê Hữu Phong
Điện thoại:0914134740
Email: lehuuphong@quangtri.gov.vn
Chủ tịch UBND Lê Hữu Phong
5 Bùi Văn Giáo
Điện thoại:0983743863
Email: buivangiao@quangtri.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Bùi Văn Giáo
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập34
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay4,685
  • Tháng hiện tại167,955
  • Tổng lượt truy cập4,710,586
Dai hoi
Dai hoi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây