UBND THỊ XÃ

Chủ tịch Nguyễn Thị Mai Anh Nguyễn Thị Mai Anh
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 02333862177
Địa chỉ email nguyenthimaianh@quangtri.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó Chủ tịch Lê Phương Bắc Lê Phương Bắc
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan 02333861230
Địa chỉ email lephuongbac@quangtri.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng

Phó chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn Nguyễn Hồng Sơn
Trình độ chuyên môn
Điện thoại cơ quan
Địa chỉ email
Địa chỉ nhà riêng

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Văn phòng HĐND-UBND
Điện thoại:(0233).3661.337
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Xuân Tăng
Điện thoại:0918996777
02333862868
Email: nguyenxuantang@quangtri.gov.vn
Chánh văn phòng Nguyễn Xuân Tăng
2 Lê Thị Phương Thúy
Điện thoại:0914050357
Email: lethiphuongthuy@quangtri.gov.vn
Chuyên viên Lê Thị Phương Thúy
3 Nguyễn Thị Linh Tâm
Điện thoại:0943090123
02333861280
Email: nguyenthilinhtam@quangtri.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Linh Tâm
4 Nguyễn Thị Phương Thanh
Điện thoại:0914895967
Email: nguyenthiphuongthanh@quangtri.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Phương Thanh
5 Văn Thị Hải Yến
Điện thoại:0946101567
Email: vanthihaiyen@quangtri.gov.vn
Chuyên viên Văn Thị Hải Yến
Phòng Văn hóa - Thông tin
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Ngọc Vũ
Điện thoại:0914246699
02333861069
Email: lengocvu@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng Lê Ngọc Vũ
2 Lê Văn Khánh
Điện thoại:0947400519
Email: levankhanh@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng Phòng Văn hóa thông tin Lê Văn Khánh
3 Nguyễn Hoàng Thạch
Chuyên viên Nguyễn Hoàng Thạch
4 Lê Thị Vân
Chuyên viên Lê Thị Vân
Phòng Nội vụ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hoàng
Điện thoại:0913144027
Phó trưởng phòng phụ trách Nguyễn Hoàng
2 Nguyễn Thị Bích
Điện thoại:
0918347612
Email: Nguyenthibich3@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
Đại học
Nguyễn Thị Bích
3 Nguyễn Thị Phương
Chuyên viên
Đại học
Nguyễn Thị Phương
4 Đoàn Thị Diệu Ánh

Email: doanthidieuanh@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
Đại học
Đoàn Thị Diệu Ánh
5 Lê Thị Diễm Ngọc

Email: lethidiemngocj@quangtri.gov.vn
Viên chức
Đại học
Lê Thị Diễm Ngọc
Phòng Lao động - TBXH
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Minh Đạo
Điện thoại:0914205203
0233.3727787
Email: hominhdao@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng Hồ Minh Đạo
2 Thái Thị Diệu Quỳnh
Điện thoại:085.2630.219
Email: thaithidieuquynh@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng Thái Thị Diệu Quỳnh
3 Thái Thị Thanh Nhàn
Chuyên viên Thái Thị Thanh Nhàn
4 Văn Thị Ngọc Hạnh
Chuyên viên Văn Thị Ngọc Hạnh
5 Trịnh Đình Quang
Chuyên viên Trịnh Đình Quang
Phòng Quản lý Đô thị
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thanh Bình
Quyền Trưởng phòng Lê Thanh Bình
2 Lê Đình Tấn
Phó Trưởng phòng Lê Đình Tấn
3 Phạm Minh
Chuyên viên Phạm Minh
4 Nguyễn Đạo Ái
Phó Trưởng phòng Nguyễn Đạo Ái
5 Lý Quang Hào
Chuyên viên Lý Quang Hào
Phòng Tài chính - Kế hoạch
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Trác Diễm
Điện thoại:0903234223
02333601627
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Trác Diễm
2 Hoàng Nhật Linh
Điện thoại:0946201777
Email: hoangnhatlinh@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
Đại học
Hoàng Nhật Linh
3 Nguyễn Văn Hoàng
Trưởng phòng Nguyễn Văn Hoàng
4 Nguyễn Minh Duyết
Chuyên viên Nguyễn Minh Duyết
5 Lê Văn Vỹ
Chuyên viên Lê Văn Vỹ
Phòng Tư pháp
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hoàng Thị Nhi
Trưởng phòng Hoàng Thị Nhi
2 Vũ Nguyễn Quỳnh Chi
Phó Trưởng phòng Vũ Nguyễn Quỳnh Chi
3 Bùi Ngọc Hoàng
Chuyên viên Bùi Ngọc Hoàng
4 Nguyễn Hoàng Sơn Trang
Chuyên viên Nguyễn Hoàng Sơn Trang
Phòng Tài nguyên & Môi trường
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Phước Chưởng
Trưởng phòng Lê Phước Chưởng
2 Hoàng Ánh Sáng
Điện thoại:0911308333
Phó Trưởng phòng Hoàng Ánh Sáng
3 Nguyễn Châu Thành
Chuyên viên Nguyễn Châu Thành
4 Trần Anh Ngọc Dũng
Chuyên viên Trần Anh Ngọc Dũng
Phòng Thanh tra
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Quang Trí
Quyền Chánh Thanh Tra Lê Quang Trí
2 Trần Xuân Hưởng
Phó Chánh Thanh Tra Trần Xuân Hưởng
3 Phan Thị Thùy Trang
Thanh tra viên Phan Thị Thùy Trang
4 Phạm Như Tuấn
Kế toán Phạm Như Tuấn
Phòng Kinh tế
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Minh Châu
Điện thoại:0974128153
02333861227
Trưởng phòng
Đại học
Lê Minh Châu
2 Nguyễn Xuân Hiền
Điện thoại:
0949211242
Email: nguyenxuanhien@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
Đại học
Nguyễn Xuân Hiền
3 Nguyễn Thị Tuyết Minh
Điện thoại:0848258357
Email: nguyenthituyetminh@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
Đại học
Nguyễn Thị Tuyết Minh
4 Trần Hữu Nguyên
Điện thoại:0914954357
Email: tranhuunguyen@quangtri.gov.vn
Phó trưởng phòng
Đại học
Trần Hữu Nguyên
5 Trần Chí Hưng

Email: tranchihung@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
Đại học
Trần Chí Hưng
Phòng Y tế
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Lương Thịnh
Điện thoại:0983309345
Trưởng phòng Nguyễn Lương Thịnh
2 Lê Thành Nhân
công chức Lê Thành Nhân
Phòng Giáo dục và Đào tạo
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Lam Giang
Điện thoại:0979192888
Trưởng phòng Nguyễn Lam Giang
2 Cao Nguyên Vũ
Điện thoại:0913446122
Phó Trưởng phòng Cao Nguyên Vũ
3 Hồ Sỹ Quốc
Chuyên viên Hồ Sỹ Quốc
4 Đỗ Thị Liên
Chuyên viên Đỗ Thị Liên
5 Phan Thị Loan
Chuyên viên Phan Thị Loan
Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Hữu Thắng
Điện thoại:0983073098
Phó Giám đốc Lê Hữu Thắng
2 Dương Đình Hiếu
Giám đốc Dương Đình Hiếu
3 Hoàng Ngọc Lân
Phó Giám đốc Hoàng Ngọc Lân
4 Trần Việt Hưng
Kỹ thuật Trần Việt Hưng
5 Nguyễn Manh Trung
Kỹ thuật Nguyễn Manh Trung
Trung tâm VHTT-TDTT
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Trúc Liêm
Giám đốc Trần Trúc Liêm
2 Trương Thế Hưng
Phó Giám đốc Trương Thế Hưng
3 Nguyễn Quang Trị
Phó Giám đốc Nguyễn Quang Trị
4 Văn Thị Ngọc Lan
Phó Giám đốc Văn Thị Ngọc Lan
5 Nguyễn Duy Hùng
Viên chức Nguyễn Duy Hùng
Trung tâm GDNN-GDTX
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Cường
Giám đốc Nguyễn Cường
2 Lê Vĩnh Hà
Phó Giám đốc Lê Vĩnh Hà
3 Văn Công Hoàng
Giáo viên Văn Công Hoàng
4 Nguyễn Ngọc Sơn
Giáo viên Nguyễn Ngọc Sơn
5 Nguyễn Kim Bi
Giáo viên Nguyễn Kim Bi
Trung tâm phát triển CCN-KC-DVCI
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hữu
Giám đốc Nguyễn Hữu
2 Bùi Hữu Hiếu
Phó Giám đốc Bùi Hữu Hiếu
3 Hồ Thị Lài
Chuyên viên Hồ Thị Lài
4 Võ Tuấn Anh
Chuyên viên Võ Tuấn Anh
5 Lê Chí Thành
Chuyên viên Lê Chí Thành
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập55
  • Máy chủ tìm kiếm34
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay4,319
  • Tháng hiện tại167,589
  • Tổng lượt truy cập4,710,220
Dai hoi
Dai hoi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây