Trạng thái: DANH SÁCH CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH

STT Số kí hiệu Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Ngày giao việc Ngày hoàn thành File đính kèm
1 1637-CV/BTCTU Nghiên cứu tham mưu y kiến tham gia Hướng dẫn một số nôi dung cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên Ban Tổ chức Huyện ủy 18/02/2019 20/02/2019
2 420-CV/HU Tham mưu giải quyết đơn khiếu nại của nhóm hộ ở Long Hưng, Hải Phú UBND huyện 29/01/2019 11/02/2019
3 71-HD/BTGTU Tham mưu Hướng dẫn, Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019 Ban Tuyên giáo Huyện ủy 28/01/2019 15/02/2019
4 70-HD/BTGTU Nghiên cứu tham mưu Hướng dẫn tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2019 Ban Tuyên giáo Huyện ủy 24/01/2019 18/02/2019
5 36/SYT-TC Tham mưu văn bản thỏa thuận bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng Ban Tổ chức Huyện ủy 24/01/2019 15/02/2019
6 114-KH/TU Chủ trị, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của BCT khóa XI "về hội quần chúng" Ban Dân vận Huyện ủy 23/01/2019 28/02/2019
7 25/TB-PHQT Tham mưu thực hiện Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2019 của Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị Ban Tổ chức Huyện ủy 15/01/2019 25/01/2019
8 108-KH/TU VPHU phối hợp BDVHU, Hội người mù tham mưu xây dựng Kế hoạch tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW của BBT TW Đảng khóa VI về giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam Văn phòng Huyện ủy 26/12/2018 07/01/2019
9 5733/UBND-CN Rà soát QĐ 3775/QĐ-BQP tham mưu, báo cáo nội dung liên quan CV thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1 Văn phòng Huyện ủy 25/12/2018 04/01/2019
10 65-HD/BTGTU Nghiên cứu tham mưu Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Ban Tuyên giáo Huyện ủy 17/12/2018 19/12/2018
11 935/CAH Tham mưu thực hiện Công văn xin chủ trương cho kiêm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã Ban Tổ chức Huyện ủy 14/12/2018 17/12/2018
12 614/TB-TLD Tham mưu thực hiện Thông báo tuyển sinh đào tạo Trung cấp lý luận chính trị-hành chính năm 2019 Ban Tổ chức Huyện ủy 14/12/2018 18/12/2018
13 728-CV/BTGTU Tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa X) Ban Tuyên giáo Huyện ủy 11/12/2018 20/12/2018
14 2708, 2709, 2710/QĐ-UBND Tổ chức hợp nhất, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự Ban QLDA-ĐTXD và Phát triển quỹ đất, Trung tâm VHTTin-TDTThao, Trung tâm Phát triển CCN và Khuyến công. UBND huyện 10/12/2018 15/12/2018
15 1518-CV/BTCTU Nghiên cứu tham mưu cho BTVHU tham gia ý kiến việc sắp xếp tổ chức đảng ngành Thuế tỉnh Ban Tổ chức Huyện ủy 10/12/2018 13/12/2018
16 1303-CV/TU Tham mưu xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018 Văn phòng Huyện ủy 05/12/2018 10/12/2018
17 547-CV/BNCTU Tham mưu xây dựng báo cáo kết quả công tác nội chính và PCTN năm 2018 Văn phòng Huyện ủy 05/12/2018 09/12/2018
18 106-KH/TU Nghiên cứu tham mưu xây dựng kế hoạch BTV, tổ chức thực hiện Ban Tuyên giáo Huyện ủy 27/11/2018 30/11/2018
19 63-HD/BTGTU Nghiên cứu tham mưu thực hiện Hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2019 Ban Tuyên giáo Huyện ủy 22/11/2018 30/11/2018
20 394-CV/HU Công văn đăng ký nội dung cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ năm 2019 Các ban đảng, VPHU; UBMT và các đoàn thể huyện; Đảng ủy các xã, thị trấn 22/11/2018 29/11/2018
21 1285-CV/TU Tham mưu thực hiện Công văn triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân năm 2018 Ban Tổ chức Huyện ủy 20/11/2018 26/11/2018
22 83-KH/BTGTU Tham mưu thực hiện Kế hoạch điều tra dư luận xã hội năm 2018 Ban Tuyên giáo Huyện ủy 14/11/2018 16/11/2018
23 783/KBQT-TCCB Hiệp y bổ nhiệm lại PGĐ Kho bạc nhà nước Hải Lăng Ban Tổ chức Huyện ủy 16/11/2018 20/11/2018
24 1472-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng Báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ năm 2018 Ban Tổ chức Huyện ủy 08/11/2018 05/12/2018
25 1267-CV/TU Tham mưu chỉ đạo triển khai Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Kỷ Hợi năm 2019 Ban Dân vận Huyện ủy 08/11/2018 25/11/2018
26 381-CV/HU Chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ Ban Tổ chức Huyện ủy 07/11/2018 14/11/2018
27 381-CV/HU Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội UBND huyện 07/11/2018 14/11/2018
28 467-CV/BDVTU Tham mưu xây dựng Báo cáo tình hình tôn giáo, công tác tôn giáo năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 Ban Dân vận Huyện ủy 06/11/2018 15/11/2018
29 103-KH/TU Tham mưu thực hiện Kế hoạch phát động Cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo" năm 2019 Ban Dân vận Huyện ủy 05/11/2018 10/11/2018
30 1458-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng Báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2019, 2020 Ban Tổ chức Huyện ủy 31/10/2018 03/11/2018
31 1460-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng Báo cáo 01 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Ban Tổ chức Huyện ủy 31/10/2018 03/11/2018
32 1237-CV/TU Nghiên cứu, hướng dẫn v/v đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm Ban Tổ chức Huyện ủy 23/10/2018 01/11/2018
33 695-CV/BTGTU Tham mưu, triển khai đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc đối tượng 4 Ban Tổ chức Huyện ủy 22/10/2018 25/10/2018
34 1428-CV/BTCTU Có Công văn gửi đảng ủy, các ban đảng, VPHU tham gia. BTC chủ trì, tổng hợp, lấy lại ý kiến các ban đảng. Ban Tổ chức Huyện ủy 19/10/2018 25/10/2018
35 1230-CV/TU Tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết các chủ trương, chính sách phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở các đơn vị kinh tế tư nhân Ban Tổ chức Huyện ủy 17/10/2018 21/10/2018
36 992/SYT-TC Hiệp y quy hoạch vào Sở Y tế Ban Tổ chức Huyện ủy 12/10/2018 25/10/2018
37 1416-CV/BTCTU Khẩn trương tham mưu báo cáo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC, VC năm 2019 Ban Tổ chức Huyện ủy 06/10/2018 10/10/2018
38 16-HD/BTCTW Tham mưu thực hiện Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp Ban Tổ chức Huyện ủy 03/10/2018 15/10/2018
39 26-TTr/ĐU Tham mưu trình phương án nhân sự Ban Tổ chức Huyện ủy 03/10/2018 10/10/2018
40 675-CV/TGV94 Tham mưu xây dựng báo cáo tình hình hoạt động Tổ giúp việc 94 cấp huyện Ban Tuyên giáo Huyện ủy 01/10/2018 04/10/2018
41 605/SNV-CCVC Tham mưu xây dựng báo cáo tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm BDCT huyện 27/09/2018 27/09/2018
42 363-CV/HU Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện CTHĐ số 131 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy UBND huyện 27/09/2018 14/10/2018
43 1395-CV/BTCTU Tham mưu xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW của BCT Ban Tổ chức Huyện ủy 24/09/2018 25/09/2018
44 40-KH/UBH Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ V, NK 2019-2024 Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy 25/09/2018 20/10/2018
45 59-HD/BTGTU Tham mưu xây dựng BC tổng kết 10 năm thực hiện QĐ185/TW của BBT về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của TT BDCT huyện... và sơ kết 5 năm thưc hiện QĐ1022/TU về phê duyệt Đề án phát triển TT BDCT cấp huyện giai đoạn 2013-2020 Ban Tuyên giáo Huyện ủy 18/09/2018 20/09/2018
46 490-TB/HU Rà soát các tuyến đường chưa được bê tông, nhựa hóa để xây dựng kế hoạch thực hiện hoàn thành trước năm 2020 (báo cáo UBND huyện trong tháng 10/2018) Đảng ủy, UBND thị trấn Hải Lăng 18/09/2018 20/10/2018
47 490-TB/HU Kịp thời tham mưu xây dựng Quy chế quản lý đô thị trên địa bàn thị trấn trình UBND huyện để giao cho Phòng Tư pháp phối hợp Phòng KT-HT thẩm định để ban hành trong tháng 9/2018 Đảng ủy, UBND thị trấn Hải Lăng 18/09/2018 20/09/2018
48 490-TB/HU Rà soát sử dụng Nhà văn hóa khóm 6, đề xuất phương án cho các tổ chức, cá nhân thuê đất, cùng với hồ Tả Vệ để tạo điểm nhấn về dịch vụ, vui chơi, giải trí UBND huyện 18/09/2018 29/09/2018
49 57-QĐ/BCĐ Chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra công tác tôn giáo tỉnh, Ban Chỉ đạo họp thông qua trước 25/9/2018 Ban Dân vận Huyện ủy 17/09/2018 21/09/2018
50 63-KH/TĐTN-TG Chỉ đạo Huyện đoàn xây dựng Kế hoạch triển khai cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới", có sự kiểm tra, đôn đốc Ban Dân vận Huyện ủy 07/09/2018 15/09/2018
Dai hoi
Dai hoi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây