Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó chủ tịch HĐND-UBND tuần thứ...

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó chủ tịch HĐND-UBND tuần thứ 31