Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Thứ tư - 06/05/2020 15:13 129 0
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường I, thị xã Quảng Trị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã xác định mục tiêu: “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư, phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị và phát triển toàn diện, bền vững.” Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Đảng bộ phường I đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các mục tiêu, các chỉ tiêu và các chương trình, lĩnh vực trọng tâm nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra, tạo được niềm tin, niềm phấn khởi trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, đường lối đổi mới của đất nước.Nhân dịp này, phóng viên chúng tôi đã có bài phỏng vấn với đồng chí Hồ Văn Hiếu - Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường I, thị xã Quảng Trị về những kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay và những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025.
ngoc lan anh 1

Phóng viên: Thưa đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường I, thị xã Quảng Trị, xin đồng chí đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường I, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020?

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường I:
5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy - HĐND - UBND - UBMT TQVN thị xã;  sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể thị xã Quảng Trị; trên cơ sở quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân phường I, thị xã Quảng Trị đã phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế; vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VII đã đề ra; hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng bộ, Chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh. Nhân dân trong toàn phường ngày càng phấn khở, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ và Chính quyền địa phương.
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu và các chương trình, lĩnh vực trọng tâm nhiệm kỳ 2015 – 2020 cụ thể như sau: Các chỉ tiêu về kinh tế có 3/4 chỉ tiêu vượt Nghị quyết đề ra  là: Tổng mức bán lẽ hàng hóa và doanh thu dịch vụ bình quân tăng 26,68%/năm, vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra 16%-17%. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3,6%, vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra 3 - 4%. Thu ngân sách trong 5 năm là 21,1 tỷ đồng.
Chỉ tiêu về văn hóa, xã hội, môi trường:  Tỷ lệ huy động các cháu trong độ tuổi vào nhà trẻ đạt 85,3%; mẫu giáo đạt 85%; mẫu giáo 5 tuổi đạt 100%; tỷ lệ học sinh hoàn thành bậc Tiểu học được vào các Trường THCS đạt 100%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%; trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa có 96,6%; Khu phố văn hóa có 4/4 khu phố, đạt 100%. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 0,6%/năm; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chiếm tỷ lệ 5,3%; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 1,28%.
Chỉ tiêu về xây dựng Đảng:  Hằng năm, có 90% đảng viên và chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay kết nạp được 32 đảng viên. Hằng năm, Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đều đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Nhìn lại những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, có thể khẳng định rằng: Đảng bộ. Chính quyền và nhân dân phường I đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Kinh tế tăng trưởng ổn định, huy động mọi nguồn lực để thực hiện đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng văn minh đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng phục vụ - chuyên nghiệp; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền được nâng cao; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể  chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội đi vào thực chất hơn; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; chất lượng hoạt động các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo và an sinh xã hội được quan tâm. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được củng cố và hoạt động có hiệu quả.

Phóng viên: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ " Đảng phải luôn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phải luôn tự chỉnh đốn để hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang", trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy PI đã quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống trị như thế nào?

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường I:
Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường 1 tập trung tăng cường xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về tư tưởng, tổ chức, nâng cao đạo đức cách mạng, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn bộ hệ thống chính trị. Đảng ủy đã triển khai nghiêm túc các hội nghị học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; xây dựng kế hoạch tổ chức diễn đàn vai trò của chi bộ về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đồng thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức diễn đàn theo chuyên đề hàng năm nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Từ năm 2017 đến nay, các chi bộ trực thuộc đã tổ chức được 52 diễn đàn sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề.
Bên cạnh đó, công tác chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức luôn được quan tâm. Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng đối với hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy đối với hệ thống chính trị; thường xuyên rà soát, điều chỉnh các quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình mới, đồng thời thực hiện nghiêm túc quy chế đã đề ra; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; thực hiện tốt việc phân công, phân nhiệm các đồng chí trong Đảng ủy; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu tổ chức đơn vị.
Công tác cán bộ là nhiệm vụ được Đảng ủy Phường I xác định là then chốt trong công tác xây dựng Đảng của cấp ủy các cấp. Theo đó, Đảng ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thị xã về công tác cán bộ; triển khai đồng bộ các khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề xuất sử dụng cán bộ. Đồng thời, tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ trong hệ thống chính trị đảm bảo về số lượng, chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Phường đã thực hiện công tác quy hoạch các chức danh chủ chốt, kiện toàn Phó Chủ tịch UBND, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, 03 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và Ủy viên UBKT Đảng ủy.
Ngoài ra, Đảng ủy Phường  đã triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy trong cả nhiệm kỳ và từng năm. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đảng viên. Xử lý chính xác, kịp thời các đảng viên vi phạm; giữ vững kỷ luật Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Phường đã tiến hành 14 cuộc kiểm tra, 14 cuộc giám sát, xử lý kỷ luật khiển trách 03 đảng viên vi phạm sinh con thứ 3, đề nghị xóa tên 02 đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng.
Đáng chú ý, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng có nhiều đổi mới; lề lối làm việc chuyển biến tích cực; việc ban hành Nghị quyết được đổi mới, Đảng ủy lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để ban hành Nghị quyết, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện; phân công nhiệm vụ cho Ủy viên Ban Thường vụ chỉ đạo, Đảng ủy viên phụ trách, theo dõi, giám sát, giúp đỡ các chi bộ trực thuộc; duy trì chế độ giao ban, cải tiến, nâng cao chất lượng các cuộc họp; Quy chế làm việc của cấp ủy thường xuyên được bổ sung, điều chỉnh, triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội, khắc phục tình trạng bao biện làm thay hoặc buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, quyết liệt và hiệu quả cao hơn.

Phóng viên: Đại hội Đảng bộ phường I lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm đề ra các quyết sách để đưa địa phương ngày càng phát triển. Vậy mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu nào được Đảng bộ phường quan tâm?

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường I:
Đại hội đại biểu Đảng bộ phường I, thị xã Quảng Trị lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và các ngày lễ lớn của dân tộc; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá thực chất những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020 2025. Theo đó, mục tiêu chung được Đảng bộ phường I đặt ra là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nỗ lực phấn đấu để đẩy mạnh phát triển kinh tế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; tăng cường quản lý Nhà nước để giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn với củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị và phát triển toàn diện, bền vững.
Đại hội cũng đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới là: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 17-18%/năm; Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 7-8%/năm; Giá trị sản xuất nông nghiệp hàng năm tăng từ 1-2%/năm. 100% học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học được vào các trường Trung học cơ sở; 95%-100% học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở hàng năm; 02 Trường học được công nhận trường chuẩn quốc gia; 97% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. 100% khu phố, cơ quan, trường học giữ vững danh hiệu văn hóa; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%/năm; Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,2-0,5%/năm; Đến năm 2025 Phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Chỉ tiêu về xây dựng Đảng: Hàng năm có 90% đảng viên đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, 100% chi bộ trực thuộc đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; Hàng năm kết nạp từ 5 đến 7 đảng viên. Trong nhiệm kỳ, kết nạp 1-2 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; phấn đấu kết nạp được 1 đảng viên là người có đạo; Hàng năm, Đảng bộ,Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của phường đều đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Hy vọng rằng, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường I, thị xã Quảng Trị luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẽ kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế khuyết điểm của nhiệm kỳ qua; tiếp tục đoàn kết thống nhất một lòng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thử thách; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; xây dựng phường I, thị xã Quảng Trị phát triển toàn diện và bền vững ./.

Phóng viên: Xin cám ơn đồng chí.
                                                           Thực hiện: Ngọc Lan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Dai hoi
Dai hoi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây