Nhìn lại một nhiệm kỳ với nhiều khởi sắc

Thứ hai - 15/06/2020 09:30 96 0
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường 3 – thị xã Quảng Trị đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Bên cạnh đó, nhờ có nhiều giải pháp đồng bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà diện mạo phường đã có nhiều khởi sắc, tạo nên bức tranh về một vùng đất đang trên đà đổi mới, qua đó thể hiện vai trò lãnh đạo trên mọi lĩnh vực của Đảng bộ phường, giữ vững phường đạt chuẩn văn minh đô thị.
NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu.
Sau 5 năm thực hiện:
- Về lĩnh vực KTXH, có 15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.
+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 13% ( chỉ tiêu 12 – 14%)
+ Giá trị thương mại – dịch vụ tăng 16%/năm ( chỉ tiêu 14 – 16%).
Riêng năm 2020 tổng mức thu nhập thương mại – dịch vụ ước đạt 242 tỷ đồng.
+ Giá trị sản xuất ngành tiểu thủ công nghiệp tăng 12%/năm ( chỉ tiêu 12 – 14%). Riêng năm 2020, Giá trị sản xuất TTCN ước 185 tỷ đồng.
+ Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 10,153 tỷ đồng/7,309 tỷ đồng đạt 139% dự toán giao và bằng 182% so với nhiệm kỳ trước.
+ Số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa đạt 97%, vượt chỉ tiêu đề ra ( Chỉ tiêu 95%).
+ 100% đơn vị được Phổ cập giáo dục các cấp học; 100% học sinh tốt nghiệp THCS; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; 100% trẻ 5 tuổi đến trường…
+ Cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị ( đã đạt 21/24 tiêu chí)
- Về lĩnh vực xây dựng Đảng có 3 chỉ tiêu đạt theo Nghị quyết đề ra.
          + Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 44 đảng viên mới.
          + Số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân đạt trên 93,3%.
Flycam Phuong 3 Tx Quang T
          NHỮNG CHỦ TRƯƠNG, NGHỊ QUYẾT ĐÚNG ĐẮN, HỢP LÒNG DÂN
Trong 5 năm qua, Đảng bộ phường 3 luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua việc cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương nên đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ phường lần II đã đề ra.
Một trong những thành công nổi bật của Đảng bộ phường 3 trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 là đã tập trung lãnh đạo nhân dân đoàn kết, sáng tạo khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất vươn lên làm giàu trên chính quê hương mình. Đặc biệt, Đảng bộ phường đã quan tâm tạo điều kiện về cơ chế, linh hoạt trong vận dụng chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn hoạt động và thu hút đầu tư. Từ đó, kinh tế của phường đạt mức tăng trưởng khá cao; đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.
Trong 05 năm, diện mạo của phường 3 chuyển biến rõ nét, với kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, tiêu thoát nước, chiếu sáng đô thị, cảnh quan môi trường. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, thời gian qua, nhân dân Phường 3 đã ra sức đồng lòng, chung tay cùng Đảng bộ và chính quyền địa phương thực hiện xây dựng 3 tuyến điện chiếu sáng hẻm kiệt; 02 tuyến đường khu vực với chiều dài 235,5m; triển khai chống úng cục bộ tại khu phố 1 dài 60.0m; hưởng ứng, tích cực tham gia “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “ Chủ nhật xanh”. Đến nay, Phường 3 cơ bản đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng phường văn minh đô thị theo thông tư 02 của bộ văn hóa thể thao du lịch và đang hoàn thành hồ sơ đề nghị cấp trên công nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.
p3 2
 
Đi đôi với phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ phường 3 chú trọng thực hiện trên cả về 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ phường đã thường xuyên quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Nhờ vậy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng ủy thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong nội bộ Đảng và quần chúng nhân dân; nâng cao chất lượng quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của đảng bộ các cấp. Các chi bộ đã duy trì thực hiện tốt chế bộ sinh hoạt hàng tháng; tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ bình quân đạt trên 90%. Nội dung sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới, chú trọng việc sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Đặc biệt, trong những năm qua, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức các Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ”; “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ; “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua các diễn đàn, cán bộ, đảng viên tích cực nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, hiểu rõ 27 biểu hiện mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra, từ đó mỗi đồng chí tự soi, tự sửa và đề ra các giải pháp khắc phục, góp phần ngăn ngừa các vi phạm, từng bước nâng cao ý thức của Đảng viên, tinh thần đoàn kết được thắt chặt.
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp, thiết thực và hiệu quả.
Bộ máy chính quyền thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể phường từng bước đi vào chiều sâu, có hiệu quả, tạo hiệu ứng và sức lan tỏa tốt trong mọi hoạt động và đời sống nhân dân, tạo niềm tin và động lực để tiếp tục phấn đấu sớm xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị trong những năm tiếp theo.
Với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ; tăng cường đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm; huy động mọi nguồn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2025”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Phường 3 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ thúc đẩy kinh tế ngày càng phát triển; thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Với hệ thống chính trị vững mạnh cùng với sự hỗ trợ tích cực của các cấp, các ngành, tin rằng, Phường 3, thị xã Quảng Trị sẽ có những bước tiến mới, đột phá trong xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, giữ vững là phường văn minh đô thị.
                                                Thực hiện: Ngọc Lan – Khánh Huyền
         

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Dai hoi
Dai hoi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây