UBND THỊ XÃ - Thị xã Quảng Trị

  


HĐND & UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

- Địa chỉ: 295 Trần Hưng Đạo - TX Quảng Trị - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3861226
- Fax: 0233 3662829
- Email: quangtri@quangtri.gov.vn
- Website: http://thixaquangtri.quangtri.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

 

 1. UBND thị xã Quảng Trị

1. Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

2. Ủy ban nhân dân gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên, số lượng cụ thể Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp do Chính phủ quy định.

 2. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 28 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức chính quyền địa phương).

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện ngân sách huyện; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

6. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện.

3. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (Điều 29 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức chính quyền địa phương).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện là người đứng đầu Ủy ban nhân dân huyện và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

2. Phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; điều động, đình chỉ công tác, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp khuyết Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp xã; bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

3. Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn huyện;

4. Lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ huyện đến cơ sở, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính; chỉ đạo công tác cải cách hành chính và cải cách công vụ, công chức trong hệ thống hành chính nhà nước ở địa phương;

5. Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Đình chỉ việc thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để đề nghị Hội đồng nhân dân huyện bãi bỏ;

6. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;

7. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

8. Tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

9. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

1

Nguyễn Thị Mai Anh

Chủ tịch UBND

 

0942.042.559

nguyenthimaianh@quangtri.gov.vn

2

Lê Phương Bắc

Phó chủ tịch UBND

 

0913.499.225

lephuongbac@quangtri.gov.vn

3

Nguyễn Hồng Sơn

Phó chủ tịch UBND

 

0915.360.009

nguyenhongson2@quangtri.gov.vn

 

Văn phòng HĐND - UBND

(Xem thêm: Quy định chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND-UBND thị xã)

1

Nguyễn Xuân Tăng

Chánh Văn phòng

 

0918.996.777

nguyenxuantang@quangtri.gov.vn

2

Lê Văn Tâm

Phó Chánh Văn phòng

 

0948.167.222

levantam@quangtri.gov.vn

3

Trần Thị Loan

Phó Chánh Văn phòng

 

0917.076.246

tranthiloan@quangtri.gov.vn

4

Nguyễn Thị Dụy

Kế toán

 

0914.303.225

nguyenthiduy@quangtri.gov.vn

5

Lê Thị Phương Thúy

Chuyên viên

 

0914.050.357

lethiphuongthuy@quangtri.gov.vn

6

Văn Thị Hải Yến

Văn thư

 

0946.101.567

vanthutxqt@quangtri.gov.vn

7

Phạm Thúy Lan

Chuyên viên

 

0934.902.000

phamthuylan@quangtri.gov.vn

8

Nguyễn Thị Thùy

Chuyên viên

 

0917.917.207

nguyenthithuy2@quangtri.gov.vn

9

Nguyễn Thị Phương Thanh

Chuyên viên

 

0914.895.967

nguyenthiphuongthanh1@quangtri.gov.vn

10

Nguyễn Nữ Linh Tâm

Chuyên viên

 

0943.090.123

nguyennulinhtam@quangtri.gov.vn

 

Phòng Tư pháp

(Xem thêm: Quy định chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Tư pháp thị xã)

1

Hoàng Thị Nhi

Trưởng phòng

 

0913.861.051

hoangthinhi@quangtri.gov.vn

2

Vũ Nguyễn Quỳnh Chi

Phó Trưởng phòng

 

0914.762.567

vunguyenquynhchi@quangtri.gov.vn

3

Bùi Ngọc Hoàng

Chuyên viên

 

0947.530.777

buingochoang@quangtri.gov.vn

4

Nguyễn Hoàng Sơn Trang  

Chuyên viên

 

0945.157.945

nguyenhoangsontrang@quangtri.gov.vn

 

Phòng Kinh tế

(Xem thêm: Quy định chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Kinh tế thị xã)

1

Nguyễn Thị Trác Diễm

Trưởng phòng

 

0968.866.896

nguyenthitracdiem@quangtri.gov.vn

2

Trần Chí Hưng

Chuyên viên

 

0915.360.200

tranchihung@quangtri.gov.vn

3

Nguyễn Xuân Hiền

Chuyên viên

 

0949.211.246

nguyenxuanhien@quangtri.gov.vn

4

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Chuyên viên

 

0848.258.357

nguyenthituyetminh@quangtri.gov.vn

 

Phòng Tài nguyên & Môi trường

(Xem thêm: Quy định chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng TN&MT thị xã)

1

Lê Phước Chưởng

Trưởng phòng

 

0914.858.128

lephuocchuong @quangtri.gov.vn

2

Hoàng Ánh Sáng

Phó Trưởng phòng

 

0911.308.333

hoanganhsang@quangtri.gov.vn

3

Nguyễn Châu Thành

Chuyên viên

 

0947.947.027

nguyenchauthanh@quangtri.gov.vn

4

Trần Anh Ngọc Dũng

Chuyên viên

 

0913.485.031

trananhngocdung@quangtri.gov.vn

5

Lê Thanh Tùng

Chuyên viên

 

0948.160.888

lethanhtung@quangtri.gov.vn

6

Lý Quang Hào

Chuyên viên

 

0913.227.909

lyquanghao@quangtri.gov.vn

 

Phòng Nội vụ

Xem thêm: Quy định chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Nội vụ thị xã

1

Nguyễn Hoàng

Trưởng phòng

 

0913.144.027

nguyenhoang@quangtri.gov.vn

2

Lê Quang Thuận

Phó Trưởng phòng

 

0947.181.333

lequangthuan.tu@quangtri.gov.vn

3

Nguyễn Thị Phương

Chuyên viên

 

0916.872.277

nguyenthiphuong2@quangtri.gov.vn

4

Nguyễn Thị Bích

Chuyên viên

 

0918.347.612

nguyenthibich3@quangtri.gov.vn

5

Đoàn Thị Diệu Ánh

Chuyên viên

 

0943.921.363

doanthidieuanh@quangtri.gov.vn

6

Lê Thị Diễm Ngọc

Viên chức

 

0905.015.123

lethidiemngoc@quangtri.gov.vn

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch

(Quy định chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng TC-KH)

1

Nguyễn Văn Hoàng

Trưởng phòng

 

0978.631.705

nguyenvanhoang@quangtri.gov.vn

2

Lê Văn Vỹ

Phó Trưởng phòng

 

0914.579.129

levanvy@quangtri.gov.vn

3

Nguyễn Minh Duyết

Chuyên viên

 

0986.571.611

nguyenminhduyet@quangtri.gov.vn

4

Hoàng Nhật Linh

Chuyên viên

 

0946.201.777

hoangnhatlinh@quangtri.gov.vn

5

Lê Thị Bình

Chuyên viên

 

0942.777.026

lethibinha.yt@quangtri.gov.vn

 

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội

(Quy định chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng LĐ,TB&XH)

1

Hồ Minh Đạo

Trưởng phòng

 

0914.205.203

hominhdao@quangtri.gov.vn

2

Thái Thị Diệu Quỳnh

Phó Trường phòng

 

0852.630.219

thaithidieuquynh@quangtri.gov.vn

3

Thái Thị Thanh Nhàn

Chuyên viên

 

0944.241.277

thaithithanhnhanh@quangtri.gov.vn

4

Trần Thị Tuyết

Chuyên viên

 

0945.455.111

tranthituyet2@quangtri.gov.vn

5

Văn Thị Ngọc Hạnh

Chuyên viên

 

0946.632.064

vănthingochanh@quangtri.gov.vn

6

Trịnh Đình Quang

Chuyên viên

 

0911.469.234

trinhdinhquang@quangtri.gov.vn

 

Thanh tra

(Quy định chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Thanh tra thị xã)

1

Trần Xuân Hưởng

Chánh Thanh tra

 

0917.372.111

tranxuanhuong@quangtri.gov.vn

2

Phan Thị Thùy Trang

Thanh tra viên

 

0914.126.608

phanthithuytrang2@quangtri.gov.vn

3

Phạm Như Tuấn

Kế toán

 

0941.351.368

phamnhutuan@quangtri.gov.vn

 

Phòng Giáo dục & Đào tạo

(Quy định chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng GD-ĐT)

1

Nguyễn Lam Giang 

Trưởng phòng

 

0979.192.888

Nguyenlamgiang.th@quangtri.gov.vn

2

Cao Nguyên Vũ

Phó Trưởng phòng

 

0232.212.292

caonguyenvu@quangtri.gov.vn

3

Hồ Sỹ Quốc

Phó Trưởng phòng

 

0366.927.333

hosyquoc@quangtri.gov.vn

4

Đỗ Thị Liên

Chuyên viên

 

0915.036.476

dothilien@quangtri.gov.vn

5

Phan Thị Loan

Chuyên viên

 

0942.070.234

Phanthiloan2.thcs@quangtri.gov.vn

6

Nguyễn Thắng

Kế toán

 

0914.207.919

nguyenthang@quangtri.gov.vn

 

Phòng Y tế

(Quy định chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Y tế)

1

Nguyễn Xuân Tăng

CVP HĐND-UBND Kiêm Trưởng phòng

 

0918.996.777

nguyenxuantang@quangtri.gov.vn

2

Lê Thành Nhân

Chuyên viên

 

0947.181.669

lethanhnhan@quangtri.gov.vn

 

Phòng Quản lý Đô thị

(Quy định chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng QLĐT)

1

Nguyễn Đức Quang

Trưởng phòng

 

0912.132.982

nguyenducquang@quangtri.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Bình

Phó Trưởng phòng

 

0905.372.919

nguyenthanhbinh@quangtri.gov.vn

3

Lê Đình Tấn

Phó Trưởng phòng

 

0914.149.111

ledinhtan2@quangtri.gov.vn

4

Phạm Minh

Chuyên viên

 

0947.632.777

phamminh@quangtri.gov.vn

6

Trần Khánh Huyền

Chuyên viên

 

0378.052.352

trankhanhhuyen@quangtri.gov.vn

 

Phòng Văn hóa - Thông tin

(Quy định chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng VH&TT)

1

Ngô Thị Thanh Hải

Trưởng phòng

 

0915.652.249

ngothithanhhai@quangtri.gov.vn

2

Nguyễn Quang Trị

Phó trưởng phòng

 

0915.307.379

nguyenquangtri@quangtri.gov.vn

3

Nguyễn Hoàng Thạch

Chuyên viên

 

0947.020.111

nguyenhoangthach@quangtri.gov.vn

4

Lê Thị Vân

Chuyên viên

 

0943.120.678

lethivan@quangtri.gov.vn

 

Các đơn vị sự nghiệp

 

Ban quản lý dự án, Phát triển quỹ đất, Cụm công nghiệp và Dịch vụ công ích thị xã Quảng Trị

(Quy định chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban QLDA, PTQĐ, CCN và DVCI)

1

Nguyễn Hữu

Giám đốc

 

0914.068.650

nguyenhuu@quangtri.gov.vn

2

Lê Hữu Thắng

Phó Giám đốc

 

0983.073.098

Lehuuthang2@quangtri.gov.vn

3

Hoàng Ngọc Lân

Phó Giám đốc

 

0915.301.905

hoangngoclan@quangtri.gov.vn

4

Bùi Hữu Hiếu

Phó Giám đốc

 

0914.090.506

buihuuhieu@quangtri.gov.vn

5

Nguyễn Mạnh Trung

Kỹ thuật

 

0913.456.377

Nguyenmanhtrung@quangtri.gov.vn

6

Nguyễn Hữu Độ

Kỹ thuật

 

0949.324.555

nguyenmanhtrung@quangtri.gov.vn

7

Võ Thị Mai

Kế toán trưởng

 

0905.955.442

vothimai@quangtri.gov.vn

8

Cao Viết Anh

Kế toán

 

0964.555.345

caovietanh@quangtri.gov.vn

9

Trần Việt Hưng

Kỷ thuật

 

0969.524.357

tranviethung@quangtri.gov.vn

10

Lê Bích Ngọc

Kỷ thuật

 

0935.932.942

lebichngoc@quangtri.gov.vn

11

Trần Hoài Văn

Kỷ thuật

 

0948.222.347

tranhoaivan@quangtri.gov.vn

12

Nguyễn Hữu Hoài

Kỷ thuật

 

0913.438.444

nguyenhuuhoai@quangtri.gov.vn

13

Võ Văn Anh Tuấn

Kỷ thuật

 

0947.983.369

vovananhtuan@quangtri.gov.vn

14

Nguyễn Minh Trí

Kỷ thuật

 

0979.332.919

nguyenminhtri1@quangtri.gov.vn

15

Lê Minh Hoàn

Kỷ thuật

 

0947.552.009

leminhhoan@quangtri.gov.vn

16

Lê Thị Yến Nhi

Kế toán

 

0935.486.855

lethiyennhi@quangtri.gov.vn

17

Lê Thị Thu Thảo

Kế toán

 

0917.206.559

lethithuthao@quangtri.gov.vn

18

Võ Tuấn Anh

Chuyên viên

 

0914.979.083

votuananh1@quangtri.gov.vn

19

Hồ Thị Lài

Chuyên viên

 

0944.917.111

hothilai3@quangtri.gov.vn

20

Lê Chí Thành

Chuyên viên

 

0914.936.678

lechithanh@quangtri.gov.vn

 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp & Giáo dục thường xuyên

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của TTGDNN&GDTX

 

1

Lê Vĩnh Hà

 Giám đốc 

 

0986.268.605

levinhha@quangtri.gov.vn

2

Nguyễn Quang Yển

Phó giám đốc

 

0914.173.309

nguyenquangyen.tthn@quangtri.gov.vn

3

Đào Văn Câu

Tổ trưởng tổ HC-TH

 

0914.725.036

daovancau.tthn@quangtri.gov.vn

4

Lê Quang Khanh

Tổ phó tổ HC-TH

 

0363.790.366

lequangkhanh.gdtx@quangtri.gov.vn

5

Hoàng Thị Diệu Thanh

Tổ phó tổ ĐT nghề

 

0919.975.447

hoangthidieuthanh.tthn@quangtri.gov.vn

6

Nguyễn Ngọc Sơn

Tổ phó tổ ĐT nghề

 

0974.099.345

nguyenngocson.tthn@quangtri.gov.vn

7

Văn Công Hoàng

Giáo viên

 

0915.071.564

vanconghoang.tthn@quangtri.gov.vn

8

Võ Lê Anh Chương

Giáo viên

 

0915.081.168

voleanhchuong.tthn@quangtri.gov.vn

9

Lê Quang Trung

Giáo viên

 

0921.248.795

lequangtrung.tthn@quangtri.gov.vn

10

Nguyễn Thanh Tùng

Giáo viên

 

0935.261.933

nguyenthanhtung.tthn@quangtri.gov.vn

11

Trần Hồng Nam

Giáo viên

 

0905.799.722

tranhongnam.tthn@quangtri.gov.vn

12

Lê Thị Thảo Hiền

Giáo viên

 

0918.856.858

lethithaohien.tthn@quangtri.gov.vn

13

Lê Thị Hoa Huệ

Giáo viên

 

0849.764.458

lethihoahue.tthn@quangtri.gov.vn

14

Đặng Thị Lập

Giáo viên

 

0942.321.010

dangthilap.gdtx@quangtri.gov.vn

15

Nguyễn văn Tựu

Giáo viên

 

0917.245.867

nguyenvantuu.tthn@quangtri.gov.vn

16

Lê Thanh Nhàn

Giáo viên

 

0915.515.005

lethanhnhan.tthn@quangtri.gov.vn

17

Lê Thị Kim Nhạn

Giáo viên

 

0852.901.345

lethikimnhan@quangtri.gov.vn

18

Hoàng Thị Mỹ Lệ

Giáo viên

 

0949.642.795

hoangthimyle@quangtri.gov.vn

19

Nguyễn  Hữu  Thú

Giáo viên

 

0916.858.027

nguyenhuuthu.tthn@quangtri.gov.vn

20

Nguyễn Thị Mùi

Giáo viên

 

0985.584.119

nguyenthimui.gdtx@quangtri.gov.vn

21

Lê Thị Thu Thủy

Nhân viên

 

0974.068.069

lethithuthuy.tthn@quangtri.gov.vn

22

Lê Thị Thu Thanh

Nhân viên

 

0905.805.030

lethithuthanh.tthn@quangtri.gov.vn

23

Văn Thị Tân

Nhân viên

 

0914.013.595

vanthitan.gdtx@quangtri.gov.vn

24

Võ Thị Thu Hằng

Nhân viên

 

0914.166.690

vothithuhang.gdtx@quangtri.gov.vn

25

Đỗ Văn Khoa

Nhân viên

 

0917.117.063

dovankhoa@quangtri.gov.vn

26

Nguyễn Thị Phượng

Nhân viên

 

0914.607.456

nguyenthiphuong@quangtri.gov.vn

 

Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao

(Quy định chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm VHTT-TDTT)

1

Trần Trúc Liêm

Giám đốc

 

0911.468.069

trantrucliem@quangtri.gov.vn

2

Trương Thế Hưng

Phó gíam đốc

 

0944.505.225

trươngthehung@quangtri.gov.vn

3

Văn Thị Ngọc Lan

Phó giám đốc

 

0948.501.222

vănthingoclan@quangtri.gov.vn

4

Nguyễn Duy Hùng

Chuyênviên

 

0909.527.678

nguyenduyhung@quangtri.gov.vn

5

Lê Thị Quế

Thư viện viên

 

0942.797.724

lethique@quangtri.gov.vn

6

Dương Thị Thu

Biên tập viên

 

0911.390.449

duongthithu@quangtri.gov.vn

7

Trương Thị Thúy Kiều

Hướng dẫn viên

 

0913.504.557

truongthithuykieu@quangtri.gov.vn

8

Lê Công Tuấn

Kế toán

 

0912.862.234

lecongtuan@quangtri.gov.vn

9

Đoàn Thị Khánh Huyền

Biên tập viên

 

090.5404.423

doanthikhanhhuyen@quangtri.gov.vn

10

Trần Thị Lệ Truyền

Phóng viên

 

0913.190.234

tranthiletruyen@quangtri.gov.vn

11

Mai Bình Nguyên

Kỷ thuật

 

0813.030.345

maibinhnguyen@quangtri.gov.vn

12

Võ Thịnh

Nhân viên

 

0914.223.234

vothinh@quangtri.gov.vn

13

Nguyễn Bá Lam

Nhân viên

 

0914.744.252

nguyenbalam@quangtri.gov.vn

14

Hoàng Văn Đệ

Nhân viên

 

0947.020.111

hoangvande@quangtri.gov.vn

 

Ban quản lý chợ

(Quy định chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý chợ)

1

Lê Công Kha

Trưởng BQL chợ

 

0935.599.515

lecongkha@quangtri.gov.vn

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay472
  • Tổng lượt truy cập1.654.380