Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới

11:24, Thứ Ba, 22-3-2022

Cán bộ, đảng viên là nhân tố hàng đầu có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy đảng, nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị. Vì vậy, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có vai trò to lớn, góp phần trọng vào việc giác ngộ cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Khi nói về vai trò của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định: Đảng phải quan tâm đến giáo dục tư tưởng và lãnh đạo quá trình tư tưởng trong Đảng và trong xã hội. Người nhấn mạnh: “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng. Phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng”, “Mục đích của chính đảng là nâng cao tư tưởng và trình độ chính trị của đảng viên và cán bộ, làm cho đảng viên và cán bộ theo đúng quan điểm và lập trường vô sản”. 

Thấm nhuần lời dạy của Người, 85 năm qua, Đảng ta luôn quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, đổi mới nội dung và phương thức tiến hành nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đặc biệt, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa X) “Về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trong tình hình mới” khẳng định: “Công tác tư tưởng của Đảng là công tác đối với con người, một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải nắm vững những quy luật riêng của tư tưởng, có thái độ, phương pháp khoa học, kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu định hướng tư tưởng với sự tự nguyện, giữa lý trí và tình cảm, giữa lời nói và việc làm, giữa “xây’’ và “chống’’, lấy “xây’’ làm chính, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; phải gắn bó mật thiết và phục vụ có hiệu quả công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao đời sống và phát huy quyền làm chủ của nhân dân”. 


Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, những năm qua, các cấp ủy đảng trong toàn tỉnh Quảng Trị xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. 

Để triển khai thực hiện một cách đồng bộ, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức cho đảng viên, quần chúng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; gắn nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, đề án cụ thể sát với thực tiễn để tổ chức triển khai thực hiện. 

Đặc biệt, việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần không nhỏ vào công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Các cấp ủy đã phối hợp với lãnh đạo các ngành, cơ quan, đơn vị giải quyết vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Bên cạnh đó, hoạt động của các cơ quan thông tin đại chúng và đội ngũ báo cáo viên cũng được đổi mới, bám sát thực tiễn ở cơ sở, tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn của đất nước, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của các địa phương, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong xã hội. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng vẫn còn một số mặt hạn chế, yếu kém. Trong đó, một số cấp ủy chưa nhận thức đúng vị trí, vai trò của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng dẫn đến triển khai không đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn và nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa toàn diện, chưa sát với yêu cầu của thực tiễn; việc đảm bảo kinh phí, trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho công tác giáo dục chính trị, tư tưởng chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Công tác quản lý đảng viên, việc đấu tranh tự phê bình và phê bình đối với những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên chậm được khắc phục đã làm giảm lòng tin của nhân dân. 

Thực hiện quy chế dân chủ ở một số cơ sở, một số nơi còn mang tính hình thức, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hiệu quả chưa cao, chưa tạo được bước chuyển mạnh mẽ, trở thành việc làm thường xuyên trong sinh hoạt của các tổ chức đảng, trong các cấp, các ngành và trong cán bộ, đảng viên. Tất cả những điều đó đã làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của các cơ quan , đơn vị, địa phương. 

Để tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong tình hình mới, trước hết phải nâng cao nhận thức của các cấp ủy về vai trò đặc biệt quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sao cho ngắn gọn, hấp dẫn, hiệu quả, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm, thiết thực đưa nội dung chỉ thị, nghị quyết vào cuộc sống. 

Thường xuyên quan tâm chăm lo đội ngũ báo cáo viên cấp ủy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng, kịp thời thông tin cho cán bộ, đảng viên về tình hình kinh tế - xã hôi, quốc phòng, an ninh và những vấn đề “nóng”, góp phần định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; có chính sách tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng của Đảng. Đây là lĩnh vực rất đặc thù, vì vậy, những cán bộ trên mặt trận này đòi hỏi phải nắm vững nội dung chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. 

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, nhất là chủ đề của năm 2015 là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”; thực hiện Di chúc của Bác “giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nhằm từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; khắc phục một bước tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. 

Thực hiện cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng làm công tác tuyên giáo và các cơ quan liên quan. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, học tập mô hình, kinh nghiệm về các lĩnh vực tuyên giáo; quản lý hoạt động báo chí, xuất bản. Qua đó, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tích cực góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội do Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra. 

Tác giả bài viết: HẢI ĐĂNG (theo Quảng Trị online)

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay679
  • Tổng lượt truy cập1.532.478