UBND THỊ XÃ - Thị xã Quảng Trị

  


HĐND & UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

- Địa chỉ: 295 Trần Hưng Đạo - TX Quảng Trị - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3861226
- Fax: 0233 3662829
- Email: quangtri@quangtri.gov.vn
- Website: http://thixaquangtri.quangtri.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

 

Lãnh đạo UBND thị xã Quảng Trị

1

Nguyễn Thị Mai Anh

Chủ tịch UBND

 

0942.042.559

nguyenthimaianh@quangtri.gov.vn

2

Lê Phương Bắc

Phó chủ tịch UBND

 

0913.499.225

lephuongbac@quangtri.gov.vn

3

Nguyễn Hồng Sơn

Phó chủ tịch UBND

 

0915.360.009

nguyenhongson2@quangtri.gov.vn

 

Văn phòng HĐND - UBND

1

Nguyễn Xuân Tăng

Chánh Văn phòng

 

0918.996.777

nguyenxuantang@quangtri.gov.vn

2

Lê Văn Tâm

Phó Chánh Văn phòng

 

0948.167.222

levantam@quangtri.gov.vn

3

Trần Thị Loan

Phó Chánh Văn phòng

 

0917.076.246

tranthiloan@quangtri.gov.vn

4

Nguyễn Thị Dụy

Kế toán

 

0914.303.225

nguyenthiduy@quangtri.gov.vn

5

Lê Thị Phương Thúy

Chuyên viên

 

0914.050.357

lethiphuongthuy@quangtri.gov.vn

6

Văn Thị Hải Yến

Văn thư

 

0946.101.567

vanthutxqt@quangtri.gov.vn

7

Phạm Thúy Lan

Chuyên viên

 

0934.902.000

phamthuylan@quangtri.gov.vn

8

Nguyễn Thị Thùy

Chuyên viên

 

0917.917.207

nguyenthithuy2@quangtri.gov.vn

9

Nguyễn Thị Phương Thanh

Chuyên viên

 

0914.895.967

nguyenthiphuongthanh1@quangtri.gov.vn

10

Nguyễn Nữ Linh Tâm

Chuyên viên

 

0943.090.123

nguyennulinhtam@quangtri.gov.vn

 

Phòng Tư pháp

1

Hoàng Thị Nhi

Trưởng phòng

 

0913.861.051

hoangthinhi@quangtri.gov.vn

2

Vũ Nguyễn Quỳnh Chi

Phó Trưởng phòng

 

0914.762.567

vunguyenquynhchi@quangtri.gov.vn

3

Bùi Ngọc Hoàng

Chuyên viên

 

0947.530.777

buingochoang@quangtri.gov.vn

4

Nguyễn Hoàng Sơn Trang  

Chuyên viên

 

0945.157.945

nguyenhoangsontrang@quangtri.gov.vn

 

Phòng Kinh tế

1

Nguyễn Thị Trác Diễm

Trưởng phòng

 

0968.866.896

nguyenthitracdiem@quangtri.gov.vn

2

Trần Chí Hưng

Chuyên viên

 

0915.360.200

tranchihung@quangtri.gov.vn

3

Nguyễn Xuân Hiền

Chuyên viên

 

0949.211.246

nguyenxuanhien@quangtri.gov.vn

4

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Chuyên viên

 

0848.258.357

nguyenthituyetminh@quangtri.gov.vn

 

Phòng Tài nguyên & Môi trường

1

Lê Phước Chưởng

Trưởng phòng

 

0914.858.128

lephuocchuong @quangtri.gov.vn

2

Hoàng Ánh Sáng

Phó Trưởng phòng

 

0911.308.333

hoanganhsang@quangtri.gov.vn

3

Nguyễn Châu Thành

Chuyên viên

 

0947.947.027

nguyenchauthanh@quangtri.gov.vn

4

Trần Anh Ngọc Dũng

Chuyên viên

 

0913.485.031

trananhngocdung@quangtri.gov.vn

5

Lê Thanh Tùng

Chuyên viên

 

0948.160.888

lethanhtung@quangtri.gov.vn

6

Lý Quang Hào

Chuyên viên

 

0913.227.909

lyquanghao@quangtri.gov.vn

 

Phòng Nội vụ

1

Nguyễn Hoàng

Trưởng phòng

 

0913.144.027

nguyenhoang@quangtri.gov.vn

2

Lê Quang Thuận

Phó Trưởng phòng

 

0947.181.333

lequangthuan.tu@quangtri.gov.vn

3

Nguyễn Thị Phương

Chuyên viên

 

0916.872.277

nguyenthiphuong2@quangtri.gov.vn

4

Nguyễn Thị Bích

Chuyên viên

 

0918.347.612

nguyenthibich3@quangtri.gov.vn

5

Đoàn Thị Diệu Ánh

Chuyên viên

 

0943.921.363

doanthidieuanh@quangtri.gov.vn

6

Lê Thị Diễm Ngọc

Viên chức

 

0905.015.123

lethidiemngoc@quangtri.gov.vn

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch

1

Nguyễn Văn Hoàng

Trưởng phòng

 

0978.631.705

nguyenvanhoang@quangtri.gov.vn

2

Lê Văn Vỹ

Phó Trưởng phòng

 

0914.579.129

levanvy@quangtri.gov.vn

3

Nguyễn Minh Duyết

Chuyên viên

 

0986.571.611

nguyenminhduyet@quangtri.gov.vn

4

Hoàng Nhật Linh

Chuyên viên

 

0946.201.777

hoangnhatlinh@quangtri.gov.vn

5

Lê Thị Bình

Chuyên viên

 

0942.777.026

lethibinha.yt@quangtri.gov.vn

 

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội

1

Hồ Minh Đạo

Trưởng phòng

 

0914.205.203

hominhdao@quangtri.gov.vn

2

Thái Thị Diệu Quỳnh

Phó Trường phòng

 

0852.630.219

thaithidieuquynh@quangtri.gov.vn

3

Thái Thị Thanh Nhàn

Chuyên viên

 

0944.241.277

thaithithanhnhanh@quangtri.gov.vn

4

Trần Thị Tuyết

Chuyên viên

 

0945.455.111

tranthituyet2@quangtri.gov.vn

5

Văn Thị Ngọc Hạnh

Chuyên viên

 

0946.632.064

vănthingochanh@quangtri.gov.vn

6

Trịnh Đình Quang

Chuyên viên

 

0911.469.234

trinhdinhquang@quangtri.gov.vn

 

Thanh tra

1

Trần Xuân Hưởng

Chánh Thanh tra

 

0917.372.111

tranxuanhuong@quangtri.gov.vn

2

Phan Thị Thùy Trang

Thanh tra viên

 

0914.126.608

phanthithuytrang2@quangtri.gov.vn

3

Phạm Như Tuấn

Kế toán

 

0941.351.368

phamnhutuan@quangtri.gov.vn

 

Phòng Giáo dục & Đào tạo

1

Nguyễn Lam Giang 

Trưởng phòng

 

0979.192.888

Nguyenlamgiang.th@quangtri.gov.vn

2

Cao Nguyên Vũ

Phó Trưởng phòng

 

0232.212.292

caonguyenvu@quangtri.gov.vn

3

Hồ Sỹ Quốc

Phó Trưởng phòng

 

0366.927.333

hosyquoc@quangtri.gov.vn

4

Đỗ Thị Liên

Chuyên viên

 

0915.036.476

dothilien@quangtri.gov.vn

5

Phan Thị Loan

Chuyên viên

 

0942.070.234

Phanthiloan2.thcs@quangtri.gov.vn

6

Nguyễn Thắng

Kế toán

 

0914.207.919

nguyenthang@quangtri.gov.vn

 

Phòng Y tế

1

Nguyễn Xuân Tăng

CVP HĐND-UBND Kiêm Trưởng phòng

 

0918.996.777

nguyenxuantang@quangtri.gov.vn

2

Lê Thành Nhân

Chuyên viên

 

0947.181.669

lethanhnhan@quangtri.gov.vn

 

Phòng Quản lý Đô thị

1

Nguyễn Đức Quang

Trưởng phòng

 

0912.132.982

nguyenducquang@quangtri.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Bình

Phó Trưởng phòng

 

0905.372.919

nguyenthanhbinh@quangtri.gov.vn

3

Lê Đình Tấn

Phó Trưởng phòng

 

0914.149.111

ledinhtan2@quangtri.gov.vn

4

Phạm Minh

Chuyên viên

 

0947.632.777

phamminh@quangtri.gov.vn

6

Trần Khánh Huyền

Chuyên viên

 

0378.052.352

trankhanhhuyen@quangtri.gov.vn

 

Phòng Văn hóa - Thông tin

1

Ngô Thị Thanh Hải

Trưởng phòng

 

0915.652.249

ngothithanhhai@quangtri.gov.vn

2

Nguyễn Quang Trị

Phó trưởng phòng

 

0915.307.379

nguyenquangtri@quangtri.gov.vn

3

Nguyễn Hoàng Thạch

Chuyên viên

 

0947.020.111

nguyenhoangthach@quangtri.gov.vn

4

Lê Thị Vân

Chuyên viên

 

0943.120.678

lethivan@quangtri.gov.vn

 

Các đơn vị sự nghiệp

 

Ban quản lý dự án, Phát triển quỹ đất, Cụm công nghiệp và Dịch vụ công ích thị xã Quảng Trị

1

Nguyễn Hữu

Giám đốc

 

0914.068.650

nguyenhuu@quangtri.gov.vn

2

Lê Hữu Thắng

Phó Giám đốc

 

0983.073.098

Lehuuthang2@quangtri.gov.vn

3

Hoàng Ngọc Lân

Phó Giám đốc

 

0915.301.905

hoangngoclan@quangtri.gov.vn

4

Bùi Hữu Hiếu

Phó Giám đốc

 

0914.090.506

buihuuhieu@quangtri.gov.vn

5

Nguyễn Mạnh Trung

Kỹ thuật

 

0913.456.377

Nguyenmanhtrung@quangtri.gov.vn

6

Nguyễn Hữu Độ

Kỹ thuật

 

0949.324.555

nguyenmanhtrung@quangtri.gov.vn

7

Võ Thị Mai

Kế toán trưởng

 

0905.955.442

vothimai@quangtri.gov.vn

8

Cao Viết Anh

Kế toán

 

0964.555.345

caovietanh@quangtri.gov.vn

9

Trần Việt Hưng

Kỷ thuật

 

0969.524.357

tranviethung@quangtri.gov.vn

10

Lê Bích Ngọc

Kỷ thuật

 

0935.932.942

lebichngoc@quangtri.gov.vn

11

Trần Hoài Văn

Kỷ thuật

 

0948.222.347

tranhoaivan@quangtri.gov.vn

12

Nguyễn Hữu Hoài

Kỷ thuật

 

0913.438.444

nguyenhuuhoai@quangtri.gov.vn

13

Võ Văn Anh Tuấn

Kỷ thuật

 

0947.983.369

vovananhtuan@quangtri.gov.vn

14

Nguyễn Minh Trí

Kỷ thuật

 

0979.332.919

nguyenminhtri1@quangtri.gov.vn

15

Lê Minh Hoàn

Kỷ thuật

 

0947.552.009

leminhhoan@quangtri.gov.vn

16

Lê Thị Yến Nhi

Kế toán

 

0935.486.855

lethiyennhi@quangtri.gov.vn

17

Lê Thị Thu Thảo

Kế toán

 

0917.206.559

lethithuthao@quangtri.gov.vn

18

Võ Tuấn Anh

Chuyên viên

 

0914.979.083

votuananh1@quangtri.gov.vn

19

Hồ Thị Lài

Chuyên viên

 

0944.917.111

hothilai3@quangtri.gov.vn

20

Lê Chí Thành

Chuyên viên

 

0914.936.678

lechithanh@quangtri.gov.vn

 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp & Giáo dục thường xuyên

1

Lê Vĩnh Hà

 Giám đốc 

 

0986.268.605

levinhha@quangtri.gov.vn

2

Nguyễn Quang Yển

Phó giám đốc

 

0914.173.309

nguyenquangyen.tthn@quangtri.gov.vn

3

Đào Văn Câu

Tổ trưởng tổ HC-TH

 

0914.725.036

daovancau.tthn@quangtri.gov.vn

4

Lê Quang Khanh

Tổ phó tổ HC-TH

 

0363.790.366

lequangkhanh.gdtx@quangtri.gov.vn

5

Hoàng Thị Diệu Thanh

Tổ phó tổ ĐT nghề

 

0919.975.447

hoangthidieuthanh.tthn@quangtri.gov.vn

6

Nguyễn Ngọc Sơn

Tổ phó tổ ĐT nghề

 

0974.099.345

nguyenngocson.tthn@quangtri.gov.vn

7

Văn Công Hoàng

Giáo viên

 

0915.071.564

vanconghoang.tthn@quangtri.gov.vn

8

Võ Lê Anh Chương

Giáo viên

 

0915.081.168

voleanhchuong.tthn@quangtri.gov.vn

9

Lê Quang Trung

Giáo viên

 

0921.248.795

lequangtrung.tthn@quangtri.gov.vn

10

Nguyễn Thanh Tùng

Giáo viên

 

0935.261.933

nguyenthanhtung.tthn@quangtri.gov.vn

11

Trần Hồng Nam

Giáo viên

 

0905.799.722

tranhongnam.tthn@quangtri.gov.vn

12

Lê Thị Thảo Hiền

Giáo viên

 

0918.856.858

lethithaohien.tthn@quangtri.gov.vn

13

Lê Thị Hoa Huệ

Giáo viên

 

0849.764.458

lethihoahue.tthn@quangtri.gov.vn

14

Đặng Thị Lập

Giáo viên

 

0942.321.010

dangthilap.gdtx@quangtri.gov.vn

15

Nguyễn văn Tựu

Giáo viên

 

0917.245.867

nguyenvantuu.tthn@quangtri.gov.vn

16

Lê Thanh Nhàn

Giáo viên

 

0915.515.005

lethanhnhan.tthn@quangtri.gov.vn

17

Lê Thị Kim Nhạn

Giáo viên

 

0852.901.345

lethikimnhan@quangtri.gov.vn

18

Hoàng Thị Mỹ Lệ

Giáo viên

 

0949.642.795

hoangthimyle@quangtri.gov.vn

19

Nguyễn  Hữu  Thú

Giáo viên

 

0916.858.027

nguyenhuuthu.tthn@quangtri.gov.vn

20

Nguyễn Thị Mùi

Giáo viên

 

0985.584.119

nguyenthimui.gdtx@quangtri.gov.vn

21

Lê Thị Thu Thủy

Nhân viên

 

0974.068.069

lethithuthuy.tthn@quangtri.gov.vn

22

Lê Thị Thu Thanh

Nhân viên

 

0905.805.030

lethithuthanh.tthn@quangtri.gov.vn

23

Văn Thị Tân

Nhân viên

 

0914.013.595

vanthitan.gdtx@quangtri.gov.vn

24

Võ Thị Thu Hằng

Nhân viên

 

0914.166.690

vothithuhang.gdtx@quangtri.gov.vn

25

Đỗ Văn Khoa

Nhân viên

 

0917.117.063

dovankhoa@quangtri.gov.vn

26

Nguyễn Thị Phượng

Nhân viên

 

0914.607.456

nguyenthiphuong@quangtri.gov.vn

 

Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao

1

Trần Trúc Liêm

Giám đốc

 

0911.468.069

trantrucliem@quangtri.gov.vn

2

Trương Thế Hưng

Phó gíam đốc

 

0944.505.225

trươngthehung@quangtri.gov.vn

3

Văn Thị Ngọc Lan

Phó giám đốc

 

0948.501.222

vănthingoclan@quangtri.gov.vn

4

Nguyễn Duy Hùng

Chuyênviên

 

0909.527.678

nguyenduyhung@quangtri.gov.vn

5

Lê Thị Quế

Thư viện viên

 

0942.797.724

lethique@quangtri.gov.vn

6

Dương Thị Thu

Biên tập viên

 

0911.390.449

duongthithu@quangtri.gov.vn

7

Trương Thị Thúy Kiều

Hướng dẫn viên

 

0913.504.557

truongthithuykieu@quangtri.gov.vn

8

Lê Công Tuấn

Kế toán

 

0912.862.234

lecongtuan@quangtri.gov.vn

9

Đoàn Thị Khánh Huyền

Biên tập viên

 

090.5404.423

doanthikhanhhuyen@quangtri.gov.vn

10

Trần Thị Lệ Truyền

Phóng viên

 

0913.190.234

tranthiletruyen@quangtri.gov.vn

11

Mai Bình Nguyên

Kỷ thuật

 

0813.030.345

maibinhnguyen@quangtri.gov.vn

12

Võ Thịnh

Nhân viên

 

0914.223.234

vothinh@quangtri.gov.vn

13

Nguyễn Bá Lam

Nhân viên

 

0914.744.252

nguyenbalam@quangtri.gov.vn

14

Hoàng Văn Đệ

Nhân viên

 

0947.020.111

hoangvande@quangtri.gov.vn

 

Ban quản lý chợ

1

Lê Công Kha

Trưởng BQL chợ

 

0935.599.515

lecongkha@quangtri.gov.vn

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay313
  • Tổng lượt truy cập943.377