UBND THỊ XÃ - Thị xã Quảng Trị

UBND THỊ XÃ

 

Chủ tịch Nguyễn Thị Mai Anh  
Trình độ chuyên môn  
Điện thoại cơ quan 02333862177
Địa chỉ email nguyenthimaianh@quangtri.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng  

Phó Chủ tịch Lê Phương Bắc  
Trình độ chuyên môn  
Điện thoại cơ quan 02333861230
Địa chỉ email lephuongbac@quangtri.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng  

Phó chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn  
Trình độ chuyên môn  
Điện thoại cơ quan  
Địa chỉ email  
Địa chỉ nhà riêng  

UBND THỊ XÃ

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

 1. Văn Phòng Hđnd-ubnd
 2. Phòng Văn Hóa - Thông Tin
 3. Phòng Nội Vụ
 4. Phòng Lao động - Tbxh
 5. Phòng Quản Lý đô Thị
 6. Phòng Tài Chính - Kế Hoạch
 7. Phòng Tư Pháp
 8. Phòng Tài Nguyên & Môi Trường
 9. Phòng Thanh Tra
 10. Phòng Kinh Tế
 11. Phòng Y Tế
 12. Phòng Giáo Dục Và đào Tạo
 13. đội Trật Tự Xây Dựng
 14. Ban Qlda đtxd&ptqđ
 15. Trung Tâm Vhtt-tdtt
 16. Trung Tâm Gdnn-gdtx
 17. Trung Tâm Phát Triển Ccn-kc-dvci
 18. Ban Quản Lý Chợ Thị Xã
Văn phòng HĐND-UBND
Điện thoại:(0233).3661.337

 

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Xuân Tăng
Điện thoại:0918996777
02333862868
Email: nguyenxuantang@quangtri.gov.vn
Chánh văn phòng

2 Lê Thị Phương Thúy
Điện thoại:0914050357
Email: lethiphuongthuy@quangtri.gov.vn
Chuyên viên

3 Nguyễn Thị Linh Tâm
Điện thoại:0943090123
02333861280
Email: nguyenthilinhtam@quangtri.gov.vn
Chuyên viên

4 Nguyễn Thị Phương Thanh
Điện thoại:0914895967
Email: nguyenthiphuongthanh@quangtri.gov.vn
Chuyên viên

5 Văn Thị Hải Yến
Điện thoại:0946101567
Email: vanthihaiyen@quangtri.gov.vn
Chuyên viên

Phòng Văn hóa - Thông tin
 
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Ngọc Vũ
Điện thoại:0914246699
02333861069
Email: lengocvu@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng

2 Lê Văn Khánh
Điện thoại:0947400519
Email: levankhanh@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng Phòng Văn hóa thông tin

3 Nguyễn Hoàng Thạch Chuyên viên  
4 Lê Thị Vân Chuyên viên  
Phòng Nội vụ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hoàng
Điện thoại:0913144027
Phó trưởng phòng phụ trách  
2 Nguyễn Thị Bích
Điện thoại:
0918347612
Email: Nguyenthibich3@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
Đại học
 
3 Nguyễn Thị Phương Chuyên viên
Đại học
 
4 Đoàn Thị Diệu Ánh

Email: doanthidieuanh@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
Đại học
 
5 Lê Thị Diễm Ngọc

Email: lethidiemngocj@quangtri.gov.vn
Viên chức
Đại học
 

 

Phòng Lao động - TBXH
 
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Minh Đạo
Điện thoại:0914205203
0233.3727787
Email: hominhdao@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng  
2 Thái Thị Diệu Quỳnh
Điện thoại:085.2630.219
Email: thaithidieuquynh@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng  
3 Thái Thị Thanh Nhàn Chuyên viên  
4 Văn Thị Ngọc Hạnh Chuyên viên  
5 Trịnh Đình Quang Chuyên viên  
Phòng Quản lý Đô thị
 
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thanh Bình Quyền Trưởng phòng  
2 Lê Đình Tấn Phó Trưởng phòng  
3 Phạm Minh Chuyên viên  
4 Nguyễn Đạo Ái Phó Trưởng phòng  
5 Lý Quang Hào Chuyên viên  
Phòng Tài chính - Kế hoạch
 
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Trác Diễm
Điện thoại:0903234223
02333601627
Phó Trưởng phòng  
2 Hoàng Nhật Linh
Điện thoại:0946201777
Email: hoangnhatlinh@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
Đại học
 
3 Nguyễn Văn Hoàng Trưởng phòng  
4 Nguyễn Minh Duyết Chuyên viên  
5 Lê Văn Vỹ Chuyên viên  
Phòng Tư pháp
 
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hoàng Thị Nhi Trưởng phòng  
2 Vũ Nguyễn Quỳnh Chi Phó Trưởng phòng  
3 Bùi Ngọc Hoàng Chuyên viên  
4 Nguyễn Hoàng Sơn Trang Chuyên viên  
Phòng Tài nguyên & Môi trường
 
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Phước Chưởng Trưởng phòng  
2 Hoàng Ánh Sáng
Điện thoại:0911308333
Phó Trưởng phòng  
3 Nguyễn Châu Thành Chuyên viên  
4 Trần Anh Ngọc Dũng Chuyên viên  
Phòng Thanh tra
 
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Quang Trí Quyền Chánh Thanh Tra  
2 Trần Xuân Hưởng Phó Chánh Thanh Tra  
3 Phan Thị Thùy Trang Thanh tra viên  
4 Phạm Như Tuấn Kế toán  
Phòng Kinh tế
 
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Minh Châu
Điện thoại:0974128153
02333861227
Trưởng phòng
Đại học
 
2 Nguyễn Xuân Hiền
Điện thoại:
0949211242
Email: nguyenxuanhien@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
Đại học
 
3 Nguyễn Thị Tuyết Minh
Điện thoại:0848258357
Email: nguyenthituyetminh@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
Đại học
 
4 Trần Hữu Nguyên
Điện thoại:0914954357
Email: tranhuunguyen@quangtri.gov.vn
Phó trưởng phòng
Đại học
 
5 Trần Chí Hưng

Email: tranchihung@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
Đại học
 
Phòng Y tế
 
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Lương Thịnh
Điện thoại:0983309345
Trưởng phòng  
2 Lê Thành Nhân công chức  
Phòng Giáo dục và Đào tạo
 
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Lam Giang
Điện thoại:0979192888
Trưởng phòng  
2 Cao Nguyên Vũ
Điện thoại:0913446122
Phó Trưởng phòng  
3 Hồ Sỹ Quốc Chuyên viên  
4 Đỗ Thị Liên Chuyên viên  
5 Phan Thị Loan Chuyên viên  
Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ
 
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Hữu Thắng
Điện thoại:0983073098
Phó Giám đốc  
2 Dương Đình Hiếu Giám đốc  
3 Hoàng Ngọc Lân Phó Giám đốc  
4 Trần Việt Hưng Kỹ thuật  
5 Nguyễn Manh Trung Kỹ thuật  
Trung tâm VHTT-TDTT
 
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Trúc Liêm Giám đốc  
2 Trương Thế Hưng Phó Giám đốc  
3 Nguyễn Quang Trị Phó Giám đốc  
4 Văn Thị Ngọc Lan Phó Giám đốc  
5 Nguyễn Duy Hùng Viên chức  
Trung tâm GDNN-GDTX
 
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Cường Giám đốc  
2 Lê Vĩnh Hà Phó Giám đốc  
3 Văn Công Hoàng Giáo viên  
4 Nguyễn Ngọc Sơn Giáo viên  
5 Nguyễn Kim Bi Giáo viên  
Trung tâm phát triển CCN-KC-DVCI
 
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hữu Giám đốc  
2 Bùi Hữu Hiếu Phó Giám đốc  
3 Hồ Thị Lài Chuyên viên  
4 Võ Tuấn Anh Chuyên viên  
5 Lê Chí Thành Chuyên viên  

Thống kê lượt truy cập
 • Đang truy cập5
 • Hôm nay2630
 • Tổng lượt truy cập74.216
 • pageHolder.getStart() - 0
 • pageHolder.getNumberObjects() - 3
 • numberArticle - 3
 • numberRelation - 0