Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

Hội đồng giáo dục QP & AN phường 1 khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2022

20:3, Thứ Hai, 29-8-2022

Ngày 16/8/2022, Hội đồng Giáo dục QP&AN phường 1 thị xã Quảng Trị đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2022.

                 Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN lần này có 50 học viên là cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, khu phố trưởng, trưởng các đoàn thể ở khu phố, đảng viên thuộc các chi bộ trực thuộc đảng bộ phường; Trong thời gian 4 ngày các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 9 chuyên đề gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nà nước Việt Nam về phát triển KT-XH gắn liền với tăng cường, cũng cố QPAN và đối ngoại trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về ANTT trong tình hình mới; Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới… 

              Thông qua lớp học nhằm bồi dưỡng cho học viên trên địa bàn phường nắm được những nội dung chủ yếu về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở cơ sở trước tình hình mới, cũng như những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống để vận dụng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị , địa phương vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội ở cơ sở  và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

        Lệ Truyền

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay2273
  • Tổng lượt truy cập299.511
  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 3
  • numberArticle - 3
  • numberRelation - 0