Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

Phát huy truyền thống vẻ vang, ra sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển

11:22, Thứ Ba, 22-3-2022

Kể từ ngày thành lập đến nay, thực tiễn 85 năm qua đã khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng thật sự là đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam.

à một bộ phận của Đảng, 85 năm qua Đảng bộ Quảng Trị đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng lại quê hương, đạt được những thành tựu quan trọng. Trong mọi hoàn cảnh, Đảng bộ luôn nêu cao bản lĩnh cách mạng, tự lực tự cường, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng vào hoàn cảnh cụ thể của địa phương để lãnh đạo phong trào cách mạng, hòa nhịp vào bước phát triển chung của phong trào cách mạng cả nước. 

Trải qua các cuộc kháng chiến chống chiến tranh xâm lược của ngoại bang cũng như trong công cuộc xây dựng lại quê hương, đất nước, Đảng bộ Quảng Trị luôn giữ vững vai trò lãnh đạo; đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đại bộ phận giữ được phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, xây đắp truyền thống đáng trân trọng và tự hào. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, bước ra khỏi cuộc chiến tranh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị tập trung sức lực, trí tuệ, đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở sản xuất, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

Thời điểm tỉnh Quảng Trị được lập lại (tháng 7/1989) nền kinh tế của tỉnh gặp muôn vàn khó khăn, sản xuất thuần nông, manh mún, cơ sở vật chất hạ tầng thấp kém. Đó cũng là thời điểm tình hình thế giới diễn biến phức tạp, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô tan rã đã tác động sâu sắc đến an ninh chính trị của cả nước. Trong hoàn cảnh đó, Đảng bộ tỉnh vẫn kiên định bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, phân tích đánh giá đúng tình hình, nhìn nhận đúng thực trạng yếu kém, kịp thời đề ra những chủ trương năng động, sáng tạo; chỉ đạo bố trí lại cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên, thế mạnh của tỉnh và cơ chế quản lý mới. Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần từng bước phát huy tác dụng, thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh phát triển. Các kỳ đại hội của Đảng bộ tỉnh từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đến Đại hội lần thứ XV đã đề ra nhiều nghị quyết, chương trình hành động với những nhiệm vụ, giải pháp và bước đi cụ thể nhằm hu y động mọi nguồn lực, tập trung sức khai thác tiềm năng, lợi thế, phấn đấu đưa tỉnh nhà phát triển toàn diện, bền vững. Tỉnh ủy đã có những định hướng đúng đắn, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp; phát triển nhanh gắn với đảm bảo tính hiệu quả và bền vững trên cơ sở xác định khâu đột phá, vùng kinh tế động lực, ngành kinh tế mũi nhọn; đầu tư phát triển kinh tế gắn với xóa đói giảm nghèo, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, tạo tiền đề cho bước phát triển nhanh thời kỳ sau năm 2015. 

Cùng với tập trung cho tăng trưởng kinh tế, lĩnh vực văn hóa- xã hội cũng được quan tâm đầu tư phát triển. Hệ thống giáo dục - đào tạo có bước phát triển nhanh về quy mô, chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến và tiến bộ, trình độ dân trí được nâng lên rõ rệt. Các hoạt động khoa học và công nghệ được áp dụng vào thực tiễn đã thúc đẩy sản xuất phát triển, môi trường được bảo vệ. Mạng lưới y tế được đầu tư từ tỉnh đến cơ sở góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển đúng hướng đã khơi dậy giá trị, bản sắc văn hóa của vùng đất; xây dựng con người Quảng Trị phát triển toàn diện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững tạo điều kiện cho kinh tế phát triển. Đến cuối năm 2014, các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Chương trình hành động của Tỉnh ủy cơ bản đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

Những thành tựu đạt được về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong những năm qua, nhất là chặng đường 25 năm lập lại tỉnh đã khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng, khẳng định ý chí tự lực, tự cường, bản lĩnh và sức sống của Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường đoàn kết, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng Quảng Trị thành tỉnh phát triển khá của cả nước. 

Trước mắt tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, khai thác tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền, các thành phần kinh tế, tạo bước chuyển rõ nét về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao tốc độ và chất lượng tăng trưởng. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ và từng bước hiện đại. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, xã hội; thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, giảm nghèo nhanh và bền vững. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; coi trọng đổi mới hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp, làm cho các tổ chức chính trị - xã hội- nghề nghiệp thực sự là cầu nối bền vững giữa Đảng với dân. 

Phát huy truyền thống vẻ vang 85 năm qua của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị càng tự hào với quá khứ hào hùng mà các thế hệ cha anh đã dày công đấu tranh xây dựng, càng ra sức đoàn kết, đồng tâm nhất trí vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hết sức mình làm rạng rỡ thêm truyền thống cách mạng của quê hương, xây dựng Quảng Trị ngày phát triển giàu mạnh, đi lên cùng cả nước. 

Tác giả bài viết: PHƯƠNG MINH (theo Quảng Trị online)

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay113
  • Tổng lượt truy cập1.015.870