Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 11 HĐND THỊ XÃ KHÓA VI

8:55, Thứ Tư, 19-10-2022

1, BÁO CÁO SỐ 251/BC-UBND VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH NĂM 2019 
2, BÁO CÁO SỐ 252/BC-UBND VỀ CÔNG TÁC TIÊP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KNTC NĂM 2019
3. BÁO CÁO SỐ 236/BC-UBND VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỬ TRI
4. BÁO CÁO SỐ 260/BC-UBND VỀ KT-XH, QP-AN NĂM 2019, NHIỆM VỤ 2020
5. BÁO CÁO SỐ 261/BC-UBND VỀ THU CHI NGÂN SÁCH 2019, DỰ TOÁN THU, CHI NS 2020
6. BÁO CÁO SỐ 388/BC-VKS VỀ CÔNG TÁC CỦA VIỆN KIỂM SÁT NĂM 2019
7. BÁO CÁO SỐ 131/TB-UBMT THÔNG BÁO MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
8. BÁO CÁO SỐ 02/BC-TA VỀ CÔNG TÁC CỦA TÒA ÁN NĂM 2019
9. BÁO CÁO SỐ 104/BC-CCTHA VỀ CÔNG TÁC CỦA CHI CỤC THA NĂM 2019
10. TỜ TRÌNH SỐ 1488/TT-UBND VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2019-2020
11. BÁO CÁO SỐ 262/BC-UBND VỀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
12. BÁO CÁO SỐ 263/BC-UBND VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XDCB 2019, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2020
13. QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP KY HỌP THỨ 11 HĐND TXQT KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2016-2021
14. TỜ TRÌNH SỐ 1498/TTr-UBND VỀ VIỆC CHƯA THÔNG QUA ĐỀ ÁN XÂY DỰNG SPDL THỊ XÃ
15. BÁO CÁO SỐ 176/BC-HĐND VỀ TỔNG HỢP Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP HĐND LẦN THỨ 11
16. CÔNG VĂN SỐ 177/HĐND-VP VỀ VIỆC TÓM TẮT BÁO CÁO TẠI KỲ HỌP 11
17. BÁO CÁO 181/BC-HĐND VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KNCT TỪ KỲ HỌP 7 ĐẾN SAU KỲ HỌP 9 (BẢN CHỈNH SỬA THAY THẾ BẢN CỦ)
18. BÁO CÁO SỐ 178/BC-HĐND VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND THỊ XÃ NĂM 2019
19. TỜ TRÌNH SỐ 182/TT-HĐND VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CỦA HĐND THỊ XÃ NĂM 2020
20. CÔNG VĂN SỐ 180/HĐND-VP VỀ VIỆC CHUẨN BỊ NỘI DUNG CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 11
21. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2020 CỦA HĐND TXQT 
22. DANH SÁCH THẢO LUẬN TẠI TỔ VÀ PHIẾU GHI Ý KIẾN
23. GỢI Ý THẢO LUẬN TỔ 
24. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2019-2020 LẦN 2
25. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020
26. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
27. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH, QP-AN NĂM 2020
28. TỜ TRÌNH UBND TXQT SỐ 1515/TTr-UBND VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT TẠI KỲ HỌP THỨ 11
29. BÁO CÁO SỐ 190/BC-BPC BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN PHÁP CHẾ TẠI KỲ HỌP 11
30. CÔNG VĂN SỐ 183/HĐND-VP VỀ NỘI DUNG CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ TẠI KỲ HỌP 11
31. BÁO CÁO SỐ 192/BC-HĐND BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KT-XH TẠI KỲ HỌP LẦN THỨ 11
32. THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 11 HĐND THỊ XÃ, KHÓA VI
33. NGHỊ QUYẾT SỐ 54/NQ-HĐND VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH, QPAN NĂM 2019
34. NGHỊ QUYẾT SỐ 56/NQ-HĐND VỀ KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020
35. NGHỊ QUYẾT SỐ 57/NQ-HĐND VỀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2019-2020 LẦN 2
36. NGHỊ QUYẾT SỐ 55/NQ-HĐND VỀ GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
37. NGHỊ QUYẾT SỐ 59/NQ-HĐND VỀ MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ CT HĐND VÀ CHO THÔI LÀM NHIỆM VỤ ĐẠI BIỂU HĐND TXQT KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2016-2021
38. NGHỊ QUYẾT SỐ 58/NQ-HĐND VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2020 CỦA HĐND THỊ XÃ
 

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay600
  • Tổng lượt truy cập1.690.105