Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, HƯỚNG ĐẾN CHÍNH QUYỀN SỐ THỊ XÃ QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2025 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

14:40, Thứ Hai, 24-10-2022

 

                                                            Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Quảng Trị

 

Xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số là xu thế tất yếu trong thời đại công nghiệp 4.0. Ở thị xã Quảng Trị, phát triển Chính quyền điện tử làm nền tảng hướng tới Chính quyền số được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm hiện đại hoá nền hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Quan điểm, chủ trương về xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử ở Việt Nam được nhấn mạnh từ đầu những năm 2000, thể hiện trong các chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và 2011-2021. Ngày 1/7/2014, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 36-NQ/TW về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Đến năm 2019, Bộ Chính trị đưa ra một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Nghị quyết 52-NQ/TW. Trong xu thế đó, ngày 15/7/2021, Chính phủ có Nghị quyết 76/NQ - CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, khẳng định 6 nội dung cải cách hành chính nhà nước, trong đó có nội dung xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Nghị quyết số 17/NQ-CP, ngày 17/3/2019 của Chính phủ về một số giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 định hướng đến năm 2025 đề ra mục tiêu: "Hoàn thiện nền tảng Chính phủ điện tử nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển Chính phủ điện tử dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng đến Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số...". Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 3/6/2020 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 942/QĐ-TTg, ngày 15/6/2021 về Phê duyệt chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 với các quan điểm, tầm nhìn và mục tiêu cụ thể.

Với việc ban hành Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, Việt Nam đã bắt đầu khởi động quá trình phát triển Chính phủ số, thực hiện song song với quá trình phát triển Chính phủ điện tử.

1. Những nội dung cơ bản của Chính quyền điện tử, Chính quyền số, chuyển đổi số.

1.1. Chính quyền điện tử: Là chính quyền ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

- Mục tiêu của Chính quyền điện tử là làm tăng hiệu quả làm việc, tăng tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan chính quyền; người dân, doanh nghiệp được chính quyền cung cấp thông tin, cung cấp dịch vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn thông qua hình thức trực tuyến. Mục đích của Chính quyền điện tử là làm cho mối tác động qua lại giữa người dân, doanh nghiệp, nhân viên chính quyền và các cơ quan chính quyền trở nên thuận tiện, thân thiện, minh bạch, đỡ tốn kém và hiệu quả hơn.

Xây dựng Chính quyền điện tử nhằm tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở dữ liệu các sở, ngành, đơn vị nhằm tạo thuận lợi trong việc giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính công cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân với mục tiêu chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ và kiến tạo. Đồng thời tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư; đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai của cơ quan nhà nước; nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế.

- Giao dịch của Chính quyền điện tử được chia thành 4 dạng, gồm:

Chính quyền với chính quyền: Giúp các cơ quan hành chính chia sẻ dữ liệu, trao đổi công việc thuận tiện hơn, giảm thiểu chi phí và thời gian hội họp không cần thiết.

Chính quyền với doanh nghiệp: Đây là giao dịch có nhiều hoạt động trực tuyến được kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền từ mức độ chuyên nghiệp như mua sắm hàng hóa công, đấu thầu các dự án chi tiêu công cho đến những ứng dụng đơn giản như đăng ký kinh doanh, cấp phép đầu tư, hỏi - đáp pháp luật, cấp giấy phép xây dựng, đất đai...

Chính quyền với công dân: Ở cấp độ tương tác này chính quyền sẽ cung cấp các thông tin trực tuyến chính xác, toàn diện về các luật lệ, quy chế chính sách và các dịch vụ công trực tuyến như làm hoặc cấp mới các giấy tờ cá nhân, các chứng chỉ, đóng và hoàn thuế thu nhập, nhận trợ cấp; cấp mới, cấp đổi các loại giấy phép lái xe, đăng ký lập doanh nghiệp, đăng ký nhân khẩu...

Chính quyền với người lao động - công chức, viên chức: Đây là các dạng giao dịch của chính những người làm việc trong cơ quan nhà nước trực tiếp với các cơ quan nhà nước như vấn đề lương, bảo hiểm, đóng thuế thu nhập...

- Chính quyền điện tử phát triển qua 04 giai đoạn: (1) Thông tin; (2) Tương tác; (3) Giao dịch; (4) Chuyển hóa. Trong đó, với giai đoạn thứ ba (giao dịch), tính phức tạp của công nghệ tăng lên nhưng sự tương tác giữa chính quyền với công dân và với doanh nghiệp cũng tăng. Các giao dịch hoàn chỉnh có thể thực hiện mà không cần đi đến cơ quan hành chính. Mở rộng các dịch vụ trực tuyến mức độ 3 và 4. Ở giai đoạn này, các quy trình nội bộ phải được thiết kế lại để cung cấp dịch vụ được tốt. Chính quyền cần những quy định pháp luật để cho phép thực hiện các giao dịch không sử dụng tài liệu bằng giấy.

Với giai đoạn 4 (chuyển hóa), mọi hệ thống thông tin được tích hợp hoàn toàn, các dịch vụ điện tử không còn bị giới hạn bởi các ranh giới hành chính. Khi đó người dân có thể hưởng các dịch vụ tại một bàn giao dịch (điểm giao dịch ảo). Ở giai đoạn này, tiết kiệm chi phí, hiệu quả và đáp ứng nhu cầu khách hàng đã đạt được các mức cao nhất có thể được. 

- Việc đánh giá Chính quyền điện tử được dựa vào 06 chỉ số thành phần, bao gồm: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; Ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước; Cổng/Trang thông tin điện tử; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng CNTT; Nhân lực cho ứng dụng CNTT.

1.2. Chính quyền số: Chính phủ số được triển khai tại các cấp chính quyền địa phương thì được gọi là Chính quyền số. Tuy cùng bản chất nhưng Chính quyền số liên quan đến các nhiệm vụ địa phương và trực tiếp với người dân.

Chính phủ số có toàn bộ hoạt động an toàn trên môi trường số, có mô hình hoạt động được thiết kế lại và vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số, để có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn, sử dụng nguồn lực tối ưu hơn, kiến tạo phát triển, dẫn dắt chuyển đổi số, giải quyết hiệu quả những vấn đề lớn trong phát triển và quản lý kinh tế - xã hội.

1.3. Phân biệt Chính quyền điện tử và Chính quyền số.

Một trong những thước đo chính của Chính quyền điện tử là số lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến. Còn một trong những thước đo chính của Chính quyền số là số lượng dịch vụ hành chính công giảm đi, số lượng dịch vụ công mới, mang tính sáng tạo phục vụ xã hội tăng lên, nhờ công nghệ số và dữ liệu.

Vì vậy, nếu Chính quyền điện tử tập trung vào dịch vụ công trực tuyến, thì Chính quyền số chuyển mọi hoạt động của mình lên môi trường số, hoạt động dựa trên dữ liệu và cung cấp thêm các dịch vụ mới. Chính quyền điện tử chủ yếu dùng công nghệ thông tin còn Chính quyền số dùng công nghệ số, sử dụng dữ liệu để ra quyết định, coi dữ liệu là một tài nguyên mới. Và như vậy, cơ quan nhà nước mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; các cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ dữ liệu để người dân chỉ phải khai báo, cung cấp dữ liệu một lần cho các cơ quan nhà nước và các đơn vị cung ứng dịch vụ công thiết yếu trong suốt vòng đời của mình.

Nghiên cứu các nội dung trên, có thể thấy Chính quyền số là Chính quyền điện tử được bổ sung, phát triển từ cách tiếp cận, cách triển khai mới, nhờ vào sự phát triển của công nghệ số, Chính quyền số đã bao hàm trong nó Chính quyền điện tử. Chính quyền điện tử là nền tảng để xây dựng Chính quyền số.

1.4. Chuyển đổi số: là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của các cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Chuyển đổi số trên thực tế là quá trình khách quan, là xu hướng tất yếu của thời đại, dù muốn hay không thì quá trình chuyển đổi số vẫn sẽ xảy ra và đang diễn ra mạnh mẽ. Ba trụ cột chính của chuyển đổi số là: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Chuyển đổi số đã được ứng dụng vào trong khá nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có hai lĩnh vực chính, quan trọng nhất là các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.

Chuyển đổi số cơ quan nhà nước là hoạt động phát triển Chính phủ số của các cơ quan trung ương và tương ứng với đó là hoạt động phát triển Chính quyền số, đô thị thông minh của chính quyền các cấp ở địa phương.

Chuyển đổi số cơ quan nhà nước tập trung vào phát triển hạ tầng số phục vụ các cơ quan nhà nước một cách tập trung, thông suốt; tạo lập dữ liệu về kinh tế - xã hội phục vụ ra quyết định chính sách; tạo lập dữ liệu mở dễ dàng truy cập, sử dụng, tăng cường công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, thúc đẩy phát triển các dịch vụ số trong nền kinh tế; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, cả trên thiết bị di động để người dân, doanh nghiệp có trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ, nhanh chóng, chính xác, không giấy tờ, giảm chi phí.

2. Thực trạng Chính quyền điện tử thị xã Quảng Trị.

Trong giai đoạn 2017-2021, nhiều chủ trương chính sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh được ban hành nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn toàn tỉnh. Thực hiện chủ trương của Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh, trong những năm qua, thị xã Quảng Trị đã ban hành nhiều văn bản, triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Chính quyền điện tử và đạt được những kết quả tích cực. Thực trạng Chính quyền điện tử thị xã Quảng Trị như sau:

Hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư, nâng cấp, cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ, chỉ đạo điều hành. 100%  cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã được trang bị máy tính đáp ứng nhu cầu làm việc; 100% các trường từ bậc tiểu học đến THPT đều được trang bị phòng máy cho học sinh học tin học. 80% máy tính được trang bị phần mềm diệt virus.

Nhiều ứng dụng và cơ sở dữ liệu chuyên ngành được triển khai tại cơ quan nhà nước trên địa bàn trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, tài nguyên môi trường, tài chính kế hoạch, nội vụ...

Các ứng dụng, dịch vụ được triển khai rộng rãi. Hệ thống thư điện tử công vụ được triển khai đồng bộ, là kênh trao đổi thông tin hiệu quả; 100% CBCC được cấp và sử dụng hộp thư điện tử công vụ. Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc được triển khai tại 100%  các cơ quan, phường xã, tỷ lệ văn bản gửi qua mạng đạt trên 95% (trừ văn bản mật); Hệ thống thông tin báo cáo được thực hiện cập nhật số liệu theo quy định.

Dịch vụ Cổng thông tin điện tử thị xã, Trang thông tin điện tử các phường, xã được thiết lập và hoạt động ổn định ở mức cơ bản. Các thông tin chỉ đạo điều hành, thông tin tuyên truyền hoạt động của thị xã  được cập nhật hằng ngày. Thông tin phục vụ nhu cầu tìm kiếm, tra cứu thông tin     của người dân và doanh nghiệp được cung cấp theo các chuyên mục khác    nhau.

Ứng dụng một cửa được triển khai tại thị xã và cấp xã được kết nối liên thông với cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh qua nên tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu tỉnh; hoạt động của các bộ phận một cửa đảm bảo đúng quy trình, quy định, phục vụ thiết thực giải quyết các thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. Từ năm 2021 đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã đã niêm yết công khai đầy đủ, cập nhật kịp thời 100% thủ tục hành chính được công bố (14 lĩnh vực với 408 thủ tục, trong đó cấp huyện: 271 thủ tục, cấp xã: 137 thủ tục), tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin khi thực hiện các giao dịch. 136/271 thủ tục hành chính mức độ 1, mức độ 2 (50%); 66/271 thủ tục TTHC mức độ 3, (24,4%) và 120/271 thủ tục TTHC mức độ 4 (44,3%) thuộc lĩnh vực Nội vụ, Tư pháp, LĐ-TB-XH, Công thương, Đất đai, Tài chính – Kế hoạch.

Bộ phận “một của” của thị xã và các phường, xã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, phối hợp với người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Tổng số hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 là 1.122/4121 hồ sơ giao dịch (27,2%). 9 tháng đầu năm 2022 số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là 315/1.111 hồ sơ giao dịch (đạt tỷ lệ 28,6%). Ở cấp xã, tổng số thủ tục hành chính đang triển khai là 137 thủ tục. Trong đó, thủ tục hành chính mức độ 1, mức độ 2 là 58/137 thủ tục (42,3%); Mức độ 3 là 18/137 thủ tục (13,1%); Mức độ 4 là 64/137 (46,7%).

Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng được quan tâm thực hiện. 58 chữ ký số đã được cấp cho cá nhân và 18 chữ ký số đã cấp cho cơ quan đơn vị trên địa bàn. Các ứng dụng dùng chung và việc phát hành văn bản qua mạng đã tích hợp chữ ký số chuyên dùng. Ứng dụng hội nghị truyền hình đã triển khai đồng bộ tại 8 điểm (3 điểm ở thị xã và 5 điểm tại các phường, xã). Hội nghị truyền hình được kết nối hai chiều từ cấp xã đến tỉnh, trung ương, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành. Một số kênh bán hàng của người dân qua các nền tảng mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều góp phần thúc đẩy kinh tế số trên địa bàn thị xã.

Nguồn nhân lực được quan tâm. Đa số CBCC các cơ quan đơn vị, phường, xã sử dụng thành thạo máy tính phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Hằng năm, UBND thị xã phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ CNTT, hướng dẫn khai thác và sử dụng các hệ thống dùng chung của tỉnh; thường xuyên cử cán bộ chuyên trách tham gia bồi dưỡng tập huấn về an toàn thông tin...

An toàn thông tin được chú trọng. Đã triển khai thực hiện, duy trì nhiều giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, như hệ thống tường lửa chống tấn công, hệ thống bảo mật máy tính cá nhân, trang cấp phần mềm diệt virus; cử cán bộ chuyên trách tham gia các lớp tập huấn về an toàn, bảo mật thông tin do tỉnh tổ chức.

Có thể khẳng định: Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử thời gian qua đã được lãnh đạo thị xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; được các cơ quan, đơn vị, phường, xã triển khai kịp thời. Hạ tầng kỹ thuật, các nền tảng cơ bản,  các ứng dụng được trang bị, liên thông thống nhất trong các cơ quan hành chính nhà nước đã tạo tiền đề quan trọng để chuyển đổi ban đầu phương thức làm  việc từ môi trường truyền thống sang môi trường điện   tử. Giao dịch của người dân, doanh nghiệp đối với các cơ quan nhà nước bước đầu đang tiếp cận với phương thức trực tiếp sang trực tuyến góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà  nước, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp trong đời sống và    sản xuất, kinh doanh. Chính quyền điện tử thị xã đang ở giai đoạn 4 của 4 giai đoạn phát triển mô hình chính quyền này.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc xây dựng Chính quyền điện tử ở thị xã Quảng Trị vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, nhiều thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin đầu tư xây dựng, trang bị, mua sắm từ lâu, cấu hình thấp, xuống cấp; nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin còn ở mức cao. Trang thiết bị công nghệ thông tin ở một số cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các phường, xã còn thiếu hoặc xuống cấp. Tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến qua dịch vụ công mức độ 3 - 4 thấp, hồ sơ trễ hẹn vẫn còn. Các hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành, phục vụ người dân mới được khai thác, sử dụng ở mức độ cơ bản. Giao  dịch điện tử giữa cơ quan nhà nước với công dân còn ở mức độ thấp. Trình độ, kỹ năng ứng dụng CNTT của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Quản trị, vận hành cổng điện tử thị xã và trang thông tin điện tử các phường xã chưa chuyên sâu và chưa được chú trọng, nội dung một số trang chưa cập nhật thường xuyên công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, thông tin quy hoạch, kế hoạch và các chủ trương, chương trình, dự án lớn của tỉnh, của địa phương; dịch vụ giới thiệu về tổ chức bộ máy, tiềm năng lợi thế, xu thế phát triển của địa phương còn thiếu và đơn điệu. Lấy ý kiến của Nhân dân trên môi trường điện tử về các lĩnh vực chưa được quan tâm. Ứng dụng công nghệ thông tin trong Nhân dân và các doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh còn hạn chế. Chính quyền điện tử thị xã Quảng Trị đang được xây dựng ở giai đoạn 4 nhưng một số tiêu chí của giai đoạn 3 vẫn chưa đạt yêu cầu.

Nguyên nhân của những tồn tại, bất cập trên là do nhận thức và quyết tâm lãnh đạo của các cấp, các ngành chưa đồng bộ. Nguồn lực dành cho hoạt      động công nghệ thông tin còn gặp nhiều khó khăn. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ. Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến trong Nhân dân về cách thức, quy trình khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến thiếu thường xuyên; kỹ năng, thói quen và văn hóa sống trong môi trường điện tử, môi trường số của một bộ phận chậm hình thành.

3. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải phát phát triển Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số thị xã Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

3.1. Mục tiêu.

Việc xác định mục tiêu phát triển Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số cần bám sát thực tiễn của địa phương và các mục tiêu chỉ tiêu chủ yếu theo các kế hoạch của UBND tỉnh[1] và Nghị quyết 02-NQ/TU, ngày 4/10/2021 của tỉnh ủy Quảng Trị.

a) Mục tiêu tổng quát.

Chuyển đổi cơ bản hoạt động của chính quyền lên môi trường điện tử, từng bước lên môi trường số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước và hiệu quả công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến; khai thác hiệu quả hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu dùng chung   của tỉnh làm nền tảng cho xây dựng chính quyền số; quan tâm phát triển kinh tế số, xã hội số, tạo sự hài hòa thống nhất trong quá trình chuyển đổi số. Triển khai đồng bộ, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với yêu cầu của tỉnh thực tế của thị xã, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2025.

- Nâng cấp hệ thống mạng diện rộng, đường truyền tốc độ cao và củng cố mạng nội bộ một số cơ quan nhà nước. Nâng cấp các thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã và cấp xã. Rà soát, trang cấp máy tính xách tay phục vụ công tác và các cuộc họp không giấy của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã. Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu kinh tế xã hội của thị xã; xây dựng các kiến trúc nền tảng để phát triển các phần mềm ứng dụng theo chuẩn nhất quán, liên thông.

- 80% hồ sơ công việc tại thị xã và 60% hồ sơ công việc tại các xã, phường được xử lý trên môi trường mạng (trừ phạm vi công việc thuộc bí mật nhà nước); 100% công tác báo cáo được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo của  tỉnh, Quốc gia; 100% các cơ quan nhà nước triển khai có hiệu quả hệ thống điện tử lãnh đạo, quản lý, điều hành, giám sát công việc; 50% hoạt động kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

- Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ cao đạt 100%, trong đó tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt tối thiểu 80%.

- Hạ tầng mạng băng thông rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình; phổ cập mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh. Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 40%. 80% người dân, doanh nghiệp được tuyên truyền, hướng dẫn tham gia thực hiện các tiện ích của Chính quyền điện tử và Chính quyền số.

c) Định hướng đến năm 2030.

- Cơ bản hoàn thành Chính quyền điện tử. Từng bước xây dựng Chính quyền số. Hoàn thiện phòng họp không giấy với ứng dụng công nghệ số. 90% hồ sơ công việc tại thị xã và 70% hồ sơ công việc tại các xã, phường được xử lý trên môi trường mạng (trừ phạm vi công việc thuộc bí mật nhà nước); 70% hoạt động kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

- Ứng dụng rộng rãi các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán phí, lệ phí, kinh doanh, mua sắm của cộng đồng. Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 45%.

- Triển khai các dịch vụ đô thị thông minh tại các khu vực đông dân cư.

3.2. Nhiệm vụ:

Để phát triển Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số, cần xác định nhiệm vụ cụ thể, gắn với điều kiện cụ thể. Trước yêu cầu chuyển đổi số và xu thế thời đại, cần tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu theo các tiêu chí đánh giá Chính quyền điện tử và các nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số, bao gồm các nhiệm vụ chính trọng tâm sau:

(1)Đầu tư nâng cấp thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin; (2)Phát triển các hệ thống phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị; (3)Phát triển Chính quyền điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp; (4)Xây dựng sở dữ liệu, nền tảng hệ thống, hạ tầng số hướng tới Chính quyền số; (5)Đảm bảo an toàn thông tin; (6)Đảm bảo nguồn nhân lực; (7)Thí điểm cung cấp các dịch vụ đô thị thông minh về trật tự, an toàn giao thông, đô thị, giáo dục, y tế, nông nghiệp, thanh toán không dùng tiền mặt…

3.3. Giải pháp:

Một là, Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số gắn với tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của cấp trên trong công tác xây dựng Chính quyền điện tử và chuyển đổi số. Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị để phát triển Chính quyền điện tử, triển khai chuyển đổi số.

BTV Thị ủy nên ban hành Chỉ thị để chỉ đạo phát triển Chính quyền điện tử và chuyển đổi số; sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 với mục tiêu, giải pháp, lộ trình phù hợp thực tế địa phương gắn với phân công thực hiện đúng người, đúng việc và công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết để lãnh đạo công tác chuyển đổi số, thúc đẩy xây dựng Chính quyền số và đô thị thông minh trên địa bàn.

Cụ thể hóa chủ trương của đảng và cơ quan nhà nước cấp trên về phát triển Chính quyền điện tử và chuyển đổi số thành Nghị quyết của HĐND thị xã, đưa mục tiêu nhiệm vụ về xây dựng Chính quyền điện tử và chuyển đổi số trở thành một nội dung quan trọng trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện phù hợp với nguồn lực của địa phương và tăng cường giám sát đôn đốc các cơ quan nhà nước, cán bộ công chức việc tổ chức thực hiện.

Ban hành kế hoạch về công tác cải cách hành chính; chương trình, kế hoạch xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và hằng năm với những nội dung biện pháp định lượng được, thiết thực, khả thi, trọng tâm là xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số. Ban hành các quy định thực thi về đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng. Thành lập Ban chỉ đạo phát triển Chính quyền điện tử, chuyển đổi số thị xã và cấp xã. Phát huy vai trò trách nhiệm của Trưởng ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử các  cấp. Người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả phát triển Chính quyền điện tử. Đưa kết quả thực hiện phát triển Chính quyền điện tử là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh hoạt động của Chính quyền điện tử, chuyển đổi số. Khuyến khích các thành phần xã hội ứng dụng CNTT, công nghệ số để nâng cao năng suất lao động, tăng tiện ích xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chỉ đạo, triển khai kịp thời, đúng tiến độ các dự án đầu tư phục vụ phát triển Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số đã được HĐND thị xã quyết định.

Hai là, Triển khai các giải pháp công nghệ.

Phát triển Chính quyền điện tử theo hướng tập trung, liên thông, thống nhất; đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu, rút ngắn quá trình triển   khai, tiết kiệm kinh phí. Xây dựng hệ thống dữ liệu kinh tế xã hội của thị xã phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, ban hành quyết sách và chuyển đổi số. Đẩy mạnh khai thác, phát huy hiệu quả các hệ thống dùng chung đã được triển khai: hệ thống hồ sơ công việc, chỉ đạo điều hành; gửi nhận văn bản điện tử, chữ ký số; Cổng/Trang thông tin điện tử; Cổng Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử; các phần mềm, cơ sở dữ liệu; Hệ thống họp trực tuyến...Triển khai có hiệu quả quản lý, khai thác dữ liệu, văn bản và lãnh đạo, điều hành trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội.

Tăng cường cung cấp và thực hiện dịch   vụ công trực tuyến ở thị xã và cấp xã. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 hoàn toàn trên môi trường mạng. Ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả phục vụ việc rà soát, chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình giải quyết đối với các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Tạo nền tảng h trợ, khuyến khích người dân doanh nghiệp thanh toán không dùng      tiền mặt khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Chuẩn hóa Cổng/Trang thông tin điện tử thị xã và các phường, xã đảm bảo cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin   để phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Triển khai các kênh giao tiếp để tương tác trực tuyến  với người dân, tiếp thu, phản hồi ý kiến của người dân và doanh nghiệp khi thực  thi, xây dựng cơ chế, chính sách và ra quyết định.

Thuê dịch vụ công nghệ nhằm tận dụng năng lực và hạ tầng của các doanh nghiệp trong triển khai các hệ thống nền tảng đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số như: Hệ thống một cửa điện tử, Hệ thống mạng diện rộng, Hệ thống hội nghị trực tuyến, Hệ thống thông tin báo cáo, Phòng họp không giấy và các ứng dụng khác phục vụ chuyển đổi số.

Ba là, Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực

Cân đối nguồn phù hợp để bố trí đủ ngân sách đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử, lồng ghép các chương trình mục tiêu để phát triển Chính quyền điện tử, tạo nền tảng phát triển Chính quyền số.

Áp dụng chính sách của cơ quan nhà nước cấp trên, nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách của địa phương để thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử, tạo nền tảng phát triển Chính quyền số. Khuyến khích các doanh nghiệp, các nhà đầu tư triển khai các giải pháp công nghệ, nhất là công nghệ số, đầu tư hạ tầng phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Bốn là, Phát triển nguồn nhân lực

Tập trung đào tạo, đào tạo lại đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của thị xã. Có cơ chế cụ thể để các phường xã bố trí nhân sự kiêm nhiệm phụ trách công nghệ thông tin. Xây dựng kế hoạch, triển khai bồi dưỡng các chương trình, nhiệm vụ phát triển Chính quyền điện tử và chuyển đổi số cho cán bộ lãnh đạo, cán  bộ chuyên trách công nghệ thông tin của thị xã và cán bộ được giao nhiệm vụ phụ trách công nghệ thông tin tại các phường, xã.

Bồi dưỡng, phổ cập thường xuyên cho CBCC, viên chức về sử dụng, khai thác các hệ thống thông tin dùng chung, chuyên ngành. Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số, kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu để sẵn sàng chuyển đổi sang môi trường số.

Cung cấp thông tin và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong giao tiếp với các cơ quan hành chính nhà nước qua môi trường điện tử.

Năm là, Thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức

Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; phổ biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về Chính quyền điện tử, Chính quyền số cho CBCC, viên chức, người dân và doanh nghiệp. Phát huy hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin  cơ sở, thông tin điện tử, mạng xã hội trong công tác thông tin, tuyên truyền về các  nội dung và quá trình triển khai, kết quả thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số thị xã Quảng Trị.

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong các giao dịch điện tử; nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp trong xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Phổ biến các kỹ năng cơ bản tới người dân như truy cập và sử dụng Internet, thư điện tử, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân.

Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số, thực hiện các thủ tục hành chính bằng dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường khai thác các ứng dụng, phần mềm, tiện ích công nghệ thông tin, công nghệ số do chính quyền, doanh nghiệp cung cấp để hình thành kỹ năng, thói quen ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, từng bước xây dựng “công dân điện tử”; tăng cường giám sát việc thực hiện cải cách hành chính của chính quyền các cấp.

Phát triển Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số là là xu thế tất yếu nhằm hiện đại hóa nền hành chính; là giải pháp nền tảng, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và  trong toàn bộ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra./.


[1] Kế hoạch 5884/KH-UBND, ngày 21/12/2020, về ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền số và đảm bảo toàn thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 5980/KH-UBND, ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030...và các kế hoạch khác liên quan...

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay768
  • Tổng lượt truy cập1.658.315