Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

Các văn bản có hiệu lực trong tháng 5/2023

14:32, Thứ Sáu, 16-6-2023

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG LOA

TRUYỀN THANH CƠ SỞ KỲ 2 THÁNG 5/2023

1. Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số
điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Nghị định có những
thay đổi liên quan đến việc cấp sổ đỏ và nhiều quy định khác liên quan đến
quyền sử dụng đất như: cho phép cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình
xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ đáp
ứng đủ điều kiện; khi đăng ký biến động đất đai hoặc cấp đổi, cấp lại sổ đỏ tại
địa phương đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai thì cho phép văn phòng
đăng ký đất đai hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp sổ đỏ. Bên cạnh
đó, bổ sung điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất với hộ gia đình, cá nhân...

Theo đó, một số nội dung đáng chú ý như:

- Nghị định bổ sung Điều 17a vào Nghị định số 43/2014/NĐ-CP về đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất. Việc tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện:
Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều
55 và Điều 56 Luật Đất đai; đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 58
Luật Đất đai, khoản 2 và khoản 3 Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP; phải nộp
tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để
đấu giá quyền sử dụng đất; không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo
quy định của pháp luật; đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về nhà ở và
pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng
đất để thực hiện dự án nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản khác.

Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các
điều kiện: Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và đáp ứng
các điều kiện khác theo quy định. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu
giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì phải bảo đảm các điều kiện
quy định tại Điều 17a Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định số
10/2023/NĐ-CP).

- Bên cạnh đó, đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất phải đáp ứng quy
định tại khoản 1 Điều 119 Luật Đất đai; đã được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền quyết định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; việc đấu giá
quyền sử dụng đất thực hiện đối với từng thửa đất; đã có quy hoạch chi tiết
1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với đất thực hiện dự án
đầu tư xây dựng nhà ở.

Kể từ thời điểm công bố kết quả trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và
tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
tài chính của người sử dụng đất.

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền
trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 68 Nghị
định số 43/2014/NĐ-CP thì người trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt
cọc.

Đối với trường hợp người trúng đấu giá đã nộp nhiều hơn khoản tiền đặt cọc thì được Nhà nước hoàn trả số tiền chênh lệch nhiều hơn so với số tiền đặt cọc theo quy định.

- Ngoài nội dung trên, Nghị định còn bổ sung trình tự thu hồi đất đối với
trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định về đầu tư.

- Nghị định cũng quy định chi tiết về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất (sổ đỏ) qua mạng. Theo đó, người dân sẽ được nộp hồ sơ xin cấp giấy
chứng nhận bằng hình thức trực tuyến và nhận hồ sơ qua bưu điện, mà không
phải trực tiếp đến tận cơ quan quản lý để thực hiện như trước.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/5/2023.

2. Công trình condotel được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu

Nghị định số 10/2023/NĐ-CP đã bổ sung khoản 5 Điều 32 Nghị định số
43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về chứng nhận quyền sở hữu công
trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch theo quy định của pháp
luật về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ như sau:

Đối với công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch theo
quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ nếu đáp ứng đủ
điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp
luật về kinh doanh bất động sản thì được chứng nhận quyền sở hữu công trình
xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ; thời
hạn sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 126, khoản 1 Điều 128 của Luật
Đất đai. Chủ sở hữu công trình xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật về
việc đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật
về kinh doanh bất động sản.

Việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được thực hiện theo
quy định. Việc thể hiện thông tin về thửa đất trên Giấy chứng nhận phải đúng
mục đích và thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/5/2023.

3. Chi mua tin trong xử phạt vi phạm hành chính tối đa 50 triệu
đồng/vụ việc

Thông tư số 18/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu,
nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh
phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi
phạm hành chính.

Trong đó, đối với xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi
trường, mức chi mua tin của mỗi vụ việc không quá 10% số tiền xử phạt và tiền
bán tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước (nếu có) và tối đa không
quá 50 triệu đồng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/5/2023.

4. Quy định vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi tốt nghiệp
THPT

Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ
sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Trong đó, quy định vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi theo Quy
chế mới chỉ bao gồm “bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy
tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat Địa
lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí”.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 9/5/2023.

5. Tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
chuyên ngành văn hóa

Thông tư 03/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên
chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên
văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật.

Thông tư quy định, viên chức đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện trên thuộc
các trường hợp sau được dự xét thăng hạng:

Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn,
điện ảnh và chuyên ngành mỹ thuật được tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân",
"Nghệ sĩ ưu tú" hoặc được tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà
nước" về văn học nghệ thuật quy định tại điểm b khoản 4 của các Điều 4, 5, 8
và 9 Thông tư số 10/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện
ảnh; tại điểm b khoản 4 của các Điều 4 và 5 Thông tư số 09/2022/TTBVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành mỹ thuật, được sử dụng một lần danh hiệu hoặc giải thưởng để dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề.

Viên chức chuyên ngành văn hóa hạng IV lên viên chức chuyên ngành văn hóa hạng III: Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện tại Thông tư này và là viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành văn hóa hạng IV.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2023.

6. Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng giáo dục mầm non

Thông tư số 07/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non.

Theo Thông tư số 07/2023/TT-BGDĐT, chương trình đào tạo được xây
dựng theo đơn vị tín chỉ, cấu trúc từ các môn học hoặc học phần (gọi chung là
học phần). Chương trình đào tạo thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục
nghề nghiệp. Thủ trưởng các cơ sở đào tạo tổ chức xây dựng, thẩm định và ban
hành chương trình đào tạo của nhà trường, bảo đảm khối lượng kiến thức tối
thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ
cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo.

Chương trình đào tạo phải được công khai đối với sinh viên trước khi tuyển sinh và khi bắt đầu khóa học; những thay đổi, điều chỉnh liên quan đến chương trình đào tạo được thực hiện theo quy định hiện hành và công bố trước khi áp dụng, không gây tác động bất lợi cho sinh viên.

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2023.

7. Tiêu chí cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện TTHC
trên môi trường điện tử

Thông tư 01/2023/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Thông tư nêu rõ các tiêu chí để cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử: Tiêu chí đối với dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tiêu chí đối với dịch vụ công trực tuyến một phần trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tiêu chí lựa chọn thủ tục hành chính được thực hiện rà soát, xin đánh giá để cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Có hiệu lực từ ngày 25/5/2023.

8. Áp dụng mã QR trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Từ ngày 25/5, Thông tư 01/2023/TT-VPCP hướng dẫn việc áp dụng mã QR trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính nhằm thực hiện số hóa hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử một cách nhanh chóng và thuận lợi.

Việc áp dụng mã QR đảm bảo theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7322:2009 (ISO/IEC 18004:2006). Mã QR được in ở góc trên bên trái của các giấy tờ được xuất bản từ dữ liệu của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính phải cung cấp các dữ liệu tối thiểu sau:

Mã số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; Mã thủ tục hành chính; Mã định danh của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính; Tên giấy tờ được xuất bản; Tên hệ thống thông tin cung cấp dữ liệu; Thời điểm xuất bản; Mã QR trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả phải cung cấp thêm ngày hẹn trả kết quả; Mã QR trên Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải cung cấp thêm dữ liệu về
thời hạn, phạm vi có hiệu lực (nếu có).

Có hiệu lực từ ngày 25/5/2023.

9. Điều chỉnh tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp
lương giáo viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT,
02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng
dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Theo quy định mới tại Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn giữ nguyên quy định giáo viên được bổ nhiệm hạng chức danh nghề
nghiệp nào thì được xếp lương theo hạng đó như hiện hành, tuy nhiên có sửa
đổi, bổ sung một số nội dung sau: Chỉ quy định một chứng chỉ chung đối với
các hạng giáo viên; quy định tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp chung cho các
hạng chức danh nghề nghiệp; không yêu cầu giáo viên tiểu học, trung học cơ sở
hạng I phải có trình độ thạc sĩ; thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên
mầm non hạng III còn 3 năm; giáo viên không cần nộp minh chứng đã thực hiện
nhiệm vụ của hạng khi thực hiện bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp mới. Việc sửa đổi, bổ sung như trên sẽ giúp cho công tác bổ nhiệm, xếp lương
được thực hiện đơn giản hơn, tránh phát sinh việc yêu cầu giáo viên cung cấp
nhiều minh chứng không cần thiết.

Quy định mới sẽ khắc phục được vướng mắc trong việc xếp lương giáo viên mầm non và không có trường hợp giáo viên tiểu học, trung học cơ sở mới tuyển dụng đang giữ hệ số lương 2,34, 2,67, 3,00 được bổ nhiệm hạng II mới và
chuyển xếp vào hệ số lương 4,00; bảo đảm thống nhất về quy định thời gian giữ
hạng giữa các cấp học và quy định của Bộ Nội vụ về thời gian giữ ngạch cán sự,
chuyên viên, chuyên viên chính.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/5/2023.

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay668
  • Tổng lượt truy cập1.690.173