Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 14 HĐND THỊ XÃ KHÓA VI

8:55, Thứ Tư, 19-10-2022

1/ TỜ TRÌNH SỐ 1290 CỦA UBND THỊ XÃ VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐỀ NGHỊ HĐND TỈNH, UBND TỈNH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ NĂM 2021
2/ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ DANH MỤC XDCB ĐỀ NGHỊ TỈNH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
3/ TỜ TRÌNH SỐ 1292 CỦA UBND THỊ XÃ ĐỂ XD NHÀ TIÊU TỰ HOẠI CHO HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO VÀ HỘ GIA ĐÌNH CÓ HOÀN CẢNH KINH TẾ KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TXQT GIAI ĐOẠN 2021-2022
4/ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC HỖ TRỢ NGÂN SÁCH THỊ XÃ ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ TIÊU TỰ HOẠI CHO HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO CÓ HOÀN CẢNH KINH TẾ KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TXQT GIAI ĐOẠN 2021-2022
5/ ĐỀ ÁN SỐ 212 CỦA UBND THỊ XÃ VỀ XÃ HỘI HÓA XÂY DỰNG NHÀ TIÊU TỰ HOẠI CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ HOÀN CẢNH KINH TẾ KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2021-2022
6/ TỜ TRÌNH SỐ 1010 CỦA UBND THỊ XÃ, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VÀ BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA PHÒNG TCKH VỀ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHU ĐÔ THỊ VÕ VĂN KIỆT (GIAI ĐOẠN 1)
7/ TỜ TRÌNH SỐ 992 CỦA UBND THỊ XÃ, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VÀ BÁO CÁO THẨM ĐỊNH VỀ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHỐNG ÚNG CỤC BỘ KIỆT 85, ĐƯỜNG LÊ DUẨN, PHƯỜNG 1
8/ TỜ TRÌNH SỐ 993 CỦA UBND THỊ XÃ, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VÀ BÁO CÁO THẨM ĐỊNH VỀ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHỐNG ÚNG CỤC BỘ KIỆT 19 ĐƯỜNG LÊ HỒNG PHONG, PHƯỜNG 3
9/ TỜ TRÌNH SỐ 1023 CỦA UBND THỊ XÃ VỀ VIỆC THỐNG NHẤT DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐỀ NGHỊ HĐND TỈNH, UBND TỈNH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ NĂM 2021
10/ BÁO CÁO SỐ 211 CỦA UBND THỊ XÃ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2020, DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021
11/ TỜ TRÌNH SỐ 1299 CỦA UBND THỊ XÃ VỀ VIỆC THÔNG QUA DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2021
12/ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2021 (NGUỒN VỐN PHÂN CẤP THỊ XÃ CÂN ĐỐI)
13. BÁO CÁO SỐ 145/BC-HĐND  THẨM TRA BÁO CÁO, ĐỀ ÁN TRÌNH KỲ HỌP LANAFTHWS 14, HĐND TXQT

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay798
  • Tổng lượt truy cập1.690.303