Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 12 HĐND THỊ XÃ KHÓA VI

8:55, Thứ Tư, 19-10-2022

1/ BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KTXH, QPAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020
2/ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019
3/ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 CAC PHU LUC
4/ BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020
5/ BÁO CÁO VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI KỲ HỌP 11 HĐND THỊ XÃ KHÓA VI
6/ BÁO CÁO CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KNTC, KNPA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
7/ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM 2019
8/ BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NSNN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020
9/ BÁO CÁO ĐIỀU CHÍNH QUYẾT TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2018
10/ BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
11/ BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
12/ BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
13/ THÔNG BÁO MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
14/ BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HĐND THỊ XÃ NĂM 2019 VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2021
15/ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND THỊ XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020
16/ TỜ TRÌNH VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP 12, HĐND THỊ XÃ KHÓA VI
17/ TỜ TRÌNH VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI KỲ HỌP THỨ 12, HĐND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ KHÓA VI
18/ TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HĐND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ NĂM 2021
19/ TỜ TRÌNH VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT NHIỆM VỤ KT-XH, QP-AN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 VÀ NGHỊ QUYẾT QUYẾT TOÁN NSNN NĂM 2019
20/ TỜ TRÌNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC DANH ỦY VIÊN UBND THỊ XÃ, NHIỆM KỲ 2016-2021
21/ TỜ TRÌNH VỀ VIỆC GIỚI THIỆU NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG CHỨC DANH ỦY VIÊN UBND THỊ XÃ, NHIỆM KỲ 2016-2021
22/ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KT-XH, QP-AN NĂM 2020
23/ DỰ  THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2018 TXQT
24/ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2021 CỦA HĐND THỊ XÃ KHÓA VI
25/ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT XÁC NHẬN KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG ỦY VIÊN UBND TXQT NHIỆM KỲ 2016-2021
26/ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT XÁC NHẬN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM ỦY VIÊN UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2021
27/ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019
28/ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP HẢI LỆ (GIAI ĐOẠN 1)
29/ NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 12-HĐND THỊ XÃ KHÓA VI
30/ CÔNG VĂN VỀ VIỆC XIN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP HẢI LỆ (Giai đoạn 1)
31/ BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN PHÁP CHẾ TẠI KỲ HỌP THỨ 12, HĐND THỊ XÃ KHÓA VI
32/ BÁO CÁO THẨM TRA CỦA BAN KTXH CÁC BÁO CÁO TRÌNH KỲ HỌP THỨ 12, HĐND TXQT KHÓA VI
33. THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 12, HĐND TXQT KHÓA VI
CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA KỲ HỌP HĐND TXQT LẦN THỨ 12:
1. NGHỊ QUYẾT VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KT-XH, QP-AN NĂM 2020
2. NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2018 TXQT
3. NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019
4. NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP HẢI LỆ (GIAI ĐOẠN 1)
5. NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2021 CỦA HĐND THỊ XÃ KHÓA VI
6. NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC CHO THÔI LÀM NHIỆM VỤ ĐẠI BIỂU HĐND TXQT KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2016-2021
7. NGHỊ QUYẾT XÁC NHẬN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM ỦY VIÊN UBND TXQT NHIỆM KỲ 2016-2021
8. NGHỊ QUYẾT XÁC NHẬN KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG ỦY VIÊN UBND TXQT NHIỆM KỲ 2016-2021
BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP LẦN THỨ 12, HĐND THỊ XÃ KHÓA VI

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay585
  • Tổng lượt truy cập1.690.090