Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ SÁU HĐND TXQT KHÓA VII

8:58, Thứ Tư, 19-10-2022

1/ Báo cáo số 152/BC-UBND của UBND thị xã v/v đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH, QPAN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
2/ Báo cáo số 146/BC-UBND của UBND thị xã v/v tình hình thực hiện thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2022, Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
3/ Báo cáo số 122/BC-UBND của UBND thị xã v/v giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa VII
4/ Báo cáo số 139/BC-UBND của UBND thị xã quyết toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021
5/ Tờ trình số 815/TTr-UBND của UBND thị xã v/v đề nghị phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn; quyết toán thu, chi NSĐP năm 2021 (Có dự thảo Nghị quyết kèm theo)
6/ Báo cáo số 107/BC-UBND của UBND thị xã về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC 6 tháng đầu năm 2022
7/ Báo cáo số 140/BC-UBND của UBND thị xã về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
8/ Tờ trình số 829/TTr-UBND của UBND thị xã về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026
9/ Báo cáo số 144/BC-UBND của UBND thị xã về công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2022
10/ Báo cáo số 01/BC-TA của TAND thị xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
11/ Báo cáo số 94/BC-THADS của Chi cục THA DS thị xã về kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
12/ Báo cáo số 189/BC-VKS của Viện kiểm sát thị xã về công tác của VKSND thị xã 6 tháng đầu năm 2022 
13/ Dự Thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH, QPAN thị xã Quảng Trị 6 tháng cuối năm 2022
14/ Tờ trình danh mục các công trình khởi công năm 2023
15/ Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023 (nguồn ngân sách thị xã cân đối)
16/ Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ Sáu, HĐND thị xã khóa VII
17/ Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022
18/ Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023
19/ Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 (lần 1)
20/ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND thị xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
21/ Tờ trình về việc miễn nhiệm UV UBND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026
22/ Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã Quảng Trị khóa VII
23/ Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung UV UBND TXQT, nhiệm kỳ 2021-2026
24/ Báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2021 của HĐND thị xã
25/ Dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023 của HĐND thị xã khóa VII
26/ Tờ trình về việc thông qua Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND TXQT năm 2023
27/ Báo cáo thẩm tra của Ban KTXH tại kỳ họp thứ 6
28/ Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế tại kỳ họp thứ 6
29/ Dự kiến nội dung kỳ họp thứ sáu
30/ Chương trình kỳ họp thứ sáu
31/ Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia các nội dung trình tại kỳ họp thứ sáu
32/ Nghị quyết miễn nhiệm UV UBND TXQT, nhiệm kỳ 2021-2026
33/ Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung UVUBND TXQT, nhiệm kỳ 2021-2026
34/ Nghị quyết về nhiệm vụ KTXH, QPAN 6 tháng cuối năm 2022
35/ Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 (lần 1)
36/ Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn, quyết toán thu, chi NSĐP năm 2021
37/ Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023 của HĐND thị xã khóa VII

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay214
  • Tổng lượt truy cập1.015.971