Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 16 HĐND THỊ XÃ KHÓA VI

8:55, Thứ Tư, 19-10-2022

1/ Báo cáo số 253 của UBND thị xã về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh năm 2020
2/ Báo cáo số 254 của UBND thị xã đánh giá kết quả thực hiện Đề án xã hội hóa điện chiếu sáng hẻm, kiệt TXQT giai đoạn 2016-2020
3/ Báo cáo số 255 của UBND thị xã về tình hình thực hiện Đề án xã hội hóa xây dựng nhà văn hóa Khu phố trên địa bàn TXQT, giai đoạn 2017-2020
4/ Tờ trình số 1411 của UBND thị xã về việc quyết định chủ trương đầu tư các công trình khởi công mới năm 2021 (Nguồn vốn phân cấp thị xã cân đối)
5/ Báo cáo năm 2020 của VKS ND thị xã
6/ Báo cáo năm 2020 của TAND thị xã
7/ Tờ trình số 1461 của UBND thị xã về việc đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số nội dung và định mức hỗ trợ tại NQ số 32 ngày 27/12/2017 của HĐND thị xã
8/ Báo cáo số 259 của UBND thị xã về tình hình thực hiện Nghị quyết số 32 ngày 27/12/2017 của HĐND thị xã ề ban hành Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thị xã theo hướng nâng cao giá trị sản xuất và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
9/ Dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số nội dung NQ số 32 ngày 27/12/2017 của HĐND thị xã
10/ Báo cáo số 260 của UBND thị xã về tình hình sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thuê đất thực hiện dự án trên địa bàn thị xã
11/ Báo cáo số 236 của UBND thị xã giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã khóa VI
12/ DANH MỤC CÁC TUYẾN HẺM, KIỆT ĐỀ NGHỊ TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỪ NĂM 2021-2023 (BỔ SUNG DANH MỤC NÀY KÈM SAU BÁO CÁO SỐ 254 CỦA UBND THỊ XÃ)
13/ Báo cáo số 256 của UBND thị xã đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2020, kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2021
14/ Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021
15/ Báo cáo năm 2020 của Chi cục thi hành án thị xã
16/ Báo cáo số 262 của UBND thị xã XDCB năm 2020, kế hoạch đầu tư năm 2021
17/ Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2021
18/ Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Trụ sở UBND TXQT , hạng mục Hội trường UBND, phòng khách, phòng họp và phòng làm việc một số phòng ban chức năng
19/ Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trụ sở UBND thị xã hạng mục: Hội trường UBND, phòng khách, phòng họp và phòng làm việc một số phòng ban chức năng
20/ Báo cáo điều chỉnh quyết quán chi ngân sách địa phương năm 2019
21/ Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh quyết quán chi ngân sách địa phương năm 2019 TXQT
22/ Báo cáo số 264 của UBND thị xã tình hình thực hiện đầu tư công Thị xã giai đoạn 2016-2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn thị xã giai đoạn 2021-2025
23/ Báo cáo số 265 của UBND thị xã về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2020 và dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách thị xã năm 2021
24/ Báo cáo số 272 của UBND thị xã về phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2021
25/ Dự thảo Nghị quyết về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021
26/ Báo cáo số 193 của HĐND thị xã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND thị xã lần thứ 16
27/ Báo cáo số 278 của UBND thị xã về tình hình thiệt hại do lụt bão năm 2020 và giải pháp khắc phục, khôi phục sản xuất kinh doanh nâng cao đời sống nhân dân
28/ Báo cáo số 195 của HĐND thị xã kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 12, HĐND khóa VI
29/ Báo cáo số 194 của HĐND thị xã kết quả hoạt động của HĐND thị xã năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
30/ Thông báo số 106 của UBMT thị xã về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020
31/ Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế xã hội tại kỳ họp HĐND thị xã lần thứ 16
32/ Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 16, HĐND thị xã Quảng Trị khóa VI
33/ Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế tại kỳ họp thứ 16, HĐND thị xã Quảng Trị khóa VI
34/ Danh sách thảo luận tại Tổ
35/ Báo cáo số 198 của HĐND thị xã kết quả giám sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư công năm 2020
36/ THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 16, HĐND THỊ XÃ KHÓA VI
37/ Nghị quyết số 94 về kế hoạch phát triển KTXH, QPAN TXQT năm 2021
38/ Nghị quyết số 95 về việc điều chỉnh quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019 TXQT
39/ Nghị quyết số 96 về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số nội dung Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 27/12/2017 của HĐND thị xã
40/ Nghị quyết số 97 phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình Nhà văn hóa khu phố, điện chiếu sáng hẻm kiệt, Bê tông hóa giao thông và Chông úng cục bộ năm 2021
41/ Nghị quyết số 100 phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình khởi công năm 2021
42/ Nghị quyết số 98 về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021
43/ Nghị quyết số 99 về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do thị xã quản lý năm 2021
44/ Nghị quyết số 94 về kế hoạch phát triển KTXH, QPAN TXQT năm 2021 (thay thế NQ đã gửi ở mục 37)

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay717
  • Tổng lượt truy cập1.658.264