Chi tiết tin - Thị xã Quảng Trị

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ TÁM HĐND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

9:39, Thứ Bảy, 17-12-2022

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ TÁM HĐND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

1. Báo cáo về việc giải quyết ý kiến cử tri tại kỳ họp HĐND khóa 6, HĐND khóa VII 

2. Báo cáo  tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022

3. Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành năm 2022

4. Báo cáo Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 

 (Phụ lục kèm theo Báo cáo )

5. Báo cáo tình hình phát triển KT-XH, QPAN năm 2022, kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN năm 2023

6. BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa xây dựng Nhà tiêu tự hoại cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, giai đoạn 2021-2022

7. Báo cáo Công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 - Tòa Án Nhân Dân

8. Báo cáo công tác VKS Nhân Dân thị xã Quảng Trị năm 2022 tại Kỳ họp thứ 8 HĐND khóa VII

9. TỜ TRÌNH Về việc gia hạn thời gian thực hiện Đề án xã hội hóa xây dựng Nhà tiêu tự hoại cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, giai đoạn 2021-2022

10. Báo cáo công tác thi hành dân sự 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023

11. Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình Bê tông hóa giao thông nội phường

12. Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Bê tông hóa giao thông nông thôn xã Hải Lệ

13. Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Chống úng cục bộ các phường

14. Dự thảo Nghị quyết Về việc hỗ trợ ngân sách thị xã xây dựng nhà tiêu hóa tự hoại cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Quảng Trị.

15. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Đề án "Xã hội hóa điện chiếu sáng hẽm, kiệt và các tuyến đường thôn, xóm thị xã Quảng Trị giai đoạn 2022-2026"

16. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND thị xã Quảng Trị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

17. Tờ trình về việc đề nghị  thông qua kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND thị xã Quảng Trị. 

18. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Bê tông hóa giao thông nội Phường.

19. Tờ trình  về việc quyết định chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Chống úng cục bộ các phường

20. Tờ trình về việc quyết định chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Bê tông hóa giao thông nông thôn mới xã Hải Lệ

21. Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số Đề án Xã hội hóa điện chiếu sáng hẽm, kiệt và các tuyến đường thôn, xóm thị xã Quảng Trị giai đoạn 2022-2026. 

22. Tờ trình về việc miễn nhiệm đại biểu HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

23. Dự kiến chương trình kỳ họp thứ VIII, Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021-2026

24. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND thị xã Quảng Trị khó VII

25. Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Bê tông giao thông nội phường - Phường 2 năm 2023

26. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Chống úng cục bộ phường 2 năm 2023 

27. Báo cáo đề xuất chủ trương công trình bê tông hóa giao thông nội phường: Phường 3, 2023

28. Báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng công trình Bê tông hóa giao thông nông thôn mới xã Hải Lệ 

29. Báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Chống úng cục bộ các phường.

30. Báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng Bê tông nội phường. 

31. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình chống úng cục bộ phường 3. 

32. Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022

33. DT Nghị quyết về kế hoạch tổ chức thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị

34. DT Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thị xã Quảng Trị năm 2023

35. Báo cáo tình hình thực hiện Dự toán thu  chi ngân sách năm 2022 và dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách thị xã năm 2023   

(Biểu  mẫu gửi kèm theo Báo cáo thực hiện Dự toán thu chi ngân sách 2022)

36. Báo cáo phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023

(Biểu mẫu gửi kèm theo báo cáo phân bổ dự toán ngân sách địa phương)

37. Nghị quyết về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023

38. Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã Quảng Trị khóa VII

39. DT Nghị quyết Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023. 

40. Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri năm 2022

41. Báo cáo tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2022, Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2023

(Thay thế cho Báo cáo đã đăng trước)

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay219
  • Tổng lượt truy cập1.015.976